Esenler ticaret meslek lisesi Edebiyat Çalışma soruları :)

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde serseriaşkım tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. serseriaşkım

  serseriaşkım Üye

  Katılım:
  19 Kasım 2010
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0

  EDEBİYAT ÇALIŞMA SORULARI
  S.1 Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
  a) Nasreddin Hoca fıkralarında dil süslü ve ağırdır. ( Y )
  b) Mesnevilerin uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir. ( D )
  c) Bir gazelin ilk beytine makta denir. ( Y )
  d) Fuzuli üç dilde (Türkçe,Arapça,Farsça) divan
  oluşturmuştur. ( D )
  e) Divan şiirinde duygu, düşünce ve hayaller belirli imgelerle ifade edilmiştir. ( D )
  S.2) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
  -Gazellerde beyit sayısı genellikle ….5-15…. arasıdır.
  -Aynı beyitte anlam bakımından birbiriyle ilişkili sözcükleri kullanma sanatına ……TENASÜP SANATI…. denir.
  -Şarkının en güzel örneklerini NEDİM vermiştir.
  -Kasidenin son beytine MAKTA denir.
  - Divan edebiyatı sanatçılarının kullandığı kalıplaşmış söz motiflerine MAZMUN /İMGE denir.
  S.3) Kasidenin bölümlerini yazınız (5p)
  NESİP (TEŞBİB) -GİRİZGÂH-TEGAZZÜL
  METHİYE- FAHRİYE-DUA
  S.4) Divan edebiyatında nesir yazılarının toplandığı eserlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnşa B) Münşi C) Münşeat D) Müstezat E) Taştir
  S.5)Divan şiirinin genel özelliklerinden beş tanesini yazınız.
  1- Dili ağırdır.
  2- Yüksek zümreye hitap eder.
  3- Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  4- Beyit bütünlüğü esastır.
  5- Şiire başlık konmaz. Her şiir redif veya türünün adı ile anılır.
  6-Sanatlı bir söyleyiş kullanılmış.
  S.6) Aşağıdaki eser ve yazarları doğru bir şekilde eşleştirin
  a) Süleyman Çelebi
  b) Şeyhi
  c) Ahmedi
  d) Fuzuli
  e) Baki
  B
  1-Harname
  2-Kanuni Mersiyesi
  3-İskendername
  4-Mevlid
  5-Leyla ile Mecnûn
  E
  C
  A
  D

  S.7) Edebiyatımızda mesnevi nazım şekli ilk defa hangi eserde kullanılmıştır?
  A) Atebet’ül Hakayık
  B) Kutadgu Bilig
  C) Divan-ı Hikmet
  D) Divan-ü Lügati’t Türk
  E) Muhakemet’ül Lügateyn

  S.8) Aşağıdakilerden hangisi kasidenin türlerinden değildir?
  a) Tevhid b) Münacat c) Fahriye d) Mersiye e) Na’at
  S.9) Şâirlerin hayatları ve edebî kişilikleri ile ilgili bilgiler veren eserlere ne ad verilir?
  a) Divan b) Pendnâme c) Hamsed) Tarih e) Tezkiretü’ş-Şuara
  S.10) Aşağıdaki boşlukları doldurun.
  a) Terkib-i Bentlerde bendin sonundaki beyite VASITA BEYTİ adı verilir.
  b) Muhammeslerin nazım birimi BEŞ mısradan oluşan bentlerdir.
  c) Mahallileşme akımının temsilcisi NEDİM’dir.
  d) - Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım şekilleri

  ŞARKI ve YUYUĞ’dur.
  S.11) Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
  a) Divan nesri “sade, süslü ve orta nesir” olmak üzere üçe ayrılır ( D )
  b) Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme methiye denir. ( Y )
  c) Rubai, mesnevi, tuyuğ ve murabba dörtlükler halinde yazılan divan şiiri nazım şekilleridir. ( Y )
  d) Konuları yergi olan kasidelere “hicviye” denir. ( D )
  e) Mantıku’t Tayr alegorik bir tıp metnidir. Y )
  S.12) Aşağıdaki boşlukları doldurun.
  a) Kasidelerde ölçüye uygun olarak yazılan ve beyitler ara­sına sıkıştırılan gazele TEGAZZÜL denir.
  b)Tekke edebiyatındaki ilahiye benzeyen, Allah'ın birliğini ve Allah'a yakarışı konu alan kasidelere MÜNCAAT denir.
  c) Peygamberimizi övmek için yazılan ka­sideye NAAT denir.
  d) Tevhit, münacaat, naat, methiye, hicviye, mersiye, baha­riye, lydiyye, cülusiye nazım biçimi değil, NAZIM TÜRÜdür.
  e) MESNEVİ edebiyatımıza Iran edebiyatından geç­miş, uyak düzeni aa bb cc dd olan günümüzdeki öy­kü ve romanın işlevini üstlenen nazım şeklidir.
  S-13)Divan şiirinin kaynaklarını yazınız? 5 puan
  C-1)Kur’an , hadis, peygamber, evliya hikayeleri, tasavvuf, arap ve İran Mitolojisi.
  S-14) Türk dilinin tarihi gelişimini göz önüne alarak ,divan şiirinin ,Türkçenin hangi dönemine rastladığını yazınız
  C-2) Osmanlı Türkçesi
  S-3) Kasidenin bölümlerini sırasıyla yazarak birer cümle ile izah ediniz
  C-3)
  1- Nesib (teşbib): Giriş bölümüdür.
  2- Girizgâh: Kasidenin ikinci bölümüdür.
  3- Medhiye: Bu bölümde şair kimi övecekse onun yüceliklerini, başarılarını, erdemlerini anlatır.
  4- Fahriye: Şair bu bölümde kendini ve şiirini över
  5-Tegazzül: Şair zaman zaman monotonluğu kırmak için kasidenin içinde, aynı ölçü ve uyakla gazeller yazar. 6- Taç: Şair bu bölümde mahlasını ( Şiirdeki ad, takma ad) kullanır.
  7- Dua: En son bölümdür.

  S15. “Divan edebiyatı divan şairlerinin yazmış oldukları divanlardan ismini almıştır. Divan edebiyatının ilk temsilcisi ..Hoca Dehhani…. dir. Bu edebiyatı yükseltenlerin başında sultanuş şuara denen ….Baki…..ve Azeri Türkçesi ile şiirlerini yazan Bağdatlı ……Fuzuligelmektedir. Lale devrinin önemli şairi ………Nedim……….. ve divan edebiyatının son büyük temsilcisi ……Şeyh Galip.. bu edebiyatın unutulmaz isimlerindendir.” Yukarıdaki boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz. 10P
  S16. Divan edebiyatı nazım biçimlerinden gazel ve kaside de şah beyit ve taç beyitlerin olması öncelikle neyin göstergesidir?5p
  Divan edebiyatının bütünden çok parçaya önem verildiğinin göstergesidir.
  S17. Aşağıdaki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz.
  A) Gazel Kasidenin……Tegazzül………adı verilen bölümü iken sonradan ayrı bir biçim haline gelmiştir.
  B) Gazelin halk edebiyatında konu bakımından karşılığı…………Koşma….dır.
  C) Kaside biçiminin en güzel örneklerinden biri Fuzuli’nin ……Hz. Muhammed (SAV)…1p….için yazdığı …Su (Der Naatı Nebevi) kasidesidir.
  S18. Aşağıdakilerden hangisi dörtlükle yazılan divan edebiyatı nazım biçimi değildir?5p
  A) Murabba B) Müstezat C) Tuyug D) Rubai E) Şarkı
  TÜRK EDEBİYATI
  1- Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
  a) Mâni b) Türkü c) Methiye d) Mesnevi e) Koşma
  2- Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinden değildir?
  a) Koşma b) Semai c) Varsağı d) Destan e) Methiye
  3- Gönül gurbet ele varma,
  Ya gelinir ya gelinmez.
  Her dilbere meyil verme,
  Ya sevilir ya sevilmez (Erzurumlu Emrah)
  Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  b) Redif vardır.
  c) Bir koşmadan alınmıştır.
  d) Uyak düzeni abab’dir.
  e) Aşk duygusu işlenmiştir.
  4- Aşağıdakilerden hangisi türkünün özelliklerinden biri değildir?
  a) Türküler 8’li veya 11’li hece ölçüsüyle söylenir.
  b) Türkülerde aşk, tabiat, güzellik vb. konular işlenir.
  c) Türkülerde asıl sözler bentlerde dile getirilir.
  d) Her bendin sonunda kavuştak denilen bölümler vardır.
  e) Türküler söylendikleri yere göre değişiklik göstermez.
  5- Dünyasına dünyasına,
  Aldırma dünyasına,
  Dünya benim diyenin,
  Dün gittik dün yasına.
  Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Şarkı b) Türkü c) Mâni d) Tuyuğ e) Rubai
  6- Aşağıdaki cümlelerin karşısına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
  · Methiyelerde genellikle Mevlevilikle ilgili hakikatler işlenir ( D )
  · Methiyeler lirik bir şekilde söylenir. ( D )
  · Nutuklar din dışı konuların işlendiği şiirlerdir. ( Y )
  · Methiye ve nutuk anonim halk şiiri ürünüdür. ( Y )
  · Semai ve koşmada aşk, sevgi, doğa gibi konular işlenir. ( D )
  · Semailer koşmaya göre daha hafif, daha kıvrak bir ezgiyle söylenir. ( D )
  · Semai ve koşma 11’li hece ölçüsüyle söylenir. ( Y )
  · Semai ve koşma anonim halk edebiyatı ürünüdür. ( Y )
  · Divan şiirinde hece ölçüsü kullanılmıştır. ( Y )
  · Anonim halk edebiyatı şairleri hakkında yeterli bilgiye ulaşabiliriz. ( Y )
  1. Kaside nazım şeklinin özelliklerini ve bölümlerini yazınız?
  - Kasidenin ilk beytine matla denir. Ama şair, şiir içinde matlaı yenileyebilir.
  — Kasidenin son beytine makta denir.
  — Şairin isminin geçtiği yere taç beyit denir. Sonlara doğrudur.
  — Kasidenin en güzel beytine beytü’l-kasid denir.
  — Aruz ölçüsüyle yazılır.
  — Bu türün en meşhur ismi Nef’i’dir.
  — Kasidenin kendi içinde belli bölümleri vardır.

  1- Nesib (teşbib): Giriş bölümüdür. 2- Girizgâh: Kasidenin ikinci bölümüdür 3- Methiye 4- Fahriye 5-Tegazzül: 6- Taç:7- Dua:
  2. Divan edebiyatının genel özellikleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
  1. Nazım birimi genellikle beyittir ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  beyitte tamamlanır. Beyit, cümleye egemendir.
  2. Nazım

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  sü “

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  “dur.
  3. Dili

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  karışımı olan Osmanlıcadır.
  4. Şiirlerde tam ve zengin

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  kullanılmıştır.
  5. Şiirlerin konuyu içeren başlıkları olmadığı için

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  biçimlerine göre adlandırılmışlardır.
  6. Klişe bir

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  tır. Duygu ve düşünceler değişmez sözlerle (Mazmun) anlatılır.
  7. Anlatılan şey değil, anlatış biçimi ön plandadır.
  8. Soyut bir

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  tır. İnsan ve doğa gerçekte olduğundan farklı ele alınmıştır.
  9. Aydın zümrenin

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ıdır. Medrese kültürü hakimdir. Genellikle saraya ve çevresine seslenir.
  10. Sanatlara bolca yer verilmiş, sanat yapmak amaç durumuna gelmiştir.
  3. Anonim halk edebiyatı nazım şekilleri nelerdir?

  Mani-Ninni-Türkü-Ağıt
  4. Konuları bakımından türkü çeşitleri nelerdir?

  Ninniler ve çocuk türküleri, tabiat üzerine türküler, aşk türküleri, kahramanlık türküleri, askerlik türküleri, tören türküleri, iş türküleri, acıklı olaylarla ilgili türküler, güldürücü türküler, karşılıklı söylenen türküler, oyun türküleri, ağıtlar.
  5. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazınız?
  b. Beşer dizelik bentlerden oluşan, ilk bendin beş dizesi birbiriyle kafiyeli,sonraki bentlerin son dizesi ilk bent ile kafiyeli olan, her konuda yazılabilen divan edebiyatı nazım şekline….ŞARKI.. denir.
  c. Divan edebiyatında tasavvuf, felsefe, hiciv ve nükte gibi fikrî yönü ağır konular genellikle …………………………………………….. nazım şekliyle ele alınır.
  c. Türklerin divan edebiyatına kattığı nazım şekli …………………………………………….. nazım şeklidir.
  6. Aşağıdaki belirgin özellikleri verilen şairleri noktalı yerlere yazınız?
  a. Şarkı nazım şeklinin en büyük şairi …………………NEDİM…………………………..
  b. 16. yy Divan şiirinin en güçlü şairi ……………………………………………..
  c. Rubai tarzının İran ve dünya edebiyatındaki en büyük şairi …………ÖMERHAYYAM…………………………………..
  d. Rubai nazım şeklinin bizim edebiyatımızda yaygınlaşmasını saplayan şairimiz ……………………………………………..
  e. Divan edebiyatında kasideciliği ile ünlü şairimiz ……………NEFİ-BAKİ-NABİ…..
  f. Divan edebiyatında terkibibentleri ile ünlü şairimiz ……………;ZİYA PAŞA………………………..
  g. Tanzimat edebiyatında murabbaları ile ünlü şairimiz ………NAMIK KEMAL……………..
  halil13 ve kaan955 bunu beğendi.
 2. Rüzgar

  Rüzgar Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  31 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.028
  Beğenileri:
  875
  Ödül Puanları:
  113
  Güzel çalışma.

  Konuyu kilitliyorum.
  Teşekkür et butonunu kullanmanız yeterli.
  halil13 bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş