Cografya Kitabı Cevapları

Konu 'Coğrafya 10. Sınıf' bölümünde selene tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. selene

  selene Guest


  SAYFA 82-83-84-86-90 ETKİNLİK ÇALIŞMASI  SORU-1-Kitabınızdaki haritayı inceleyerek Türklerin en çok hangi bölgelere doğru göç ettiklerini söyleyiniz sebeplerini tartışınız.


  Mevcut kuraklık,nüfus yoğunluğu,otlakların darlığı ekonomik sıkıntılardan dolayı öncelikle verimli topraklara ve nüfusu az olan komşu ülkelere bunlar yeterli olmadığında ekonomik ve ticari yönden daha iyi imkanlara sahip çevre ülkelere doğru göç etmişlerdir.Bu bölgeler ağırlıklı olarak Avrupa ,Anadolu,Güneydoğu Asya


  SAYFA 83 ETKİNLİK SORUSU  Kitabınızdaki metne göre iklim değişiklikleri insanlık tarihinde hangi siyasal ve kültürel değişikliklere sebep olmuştur.

  Uzun yıllar süren göç hareketi bu bölgede yaşayan insanların daha ileriye doğru hareket etmeye zorlamış bu şekilde birbirini iten kavimler sonunda Avrupa’ya ulaşarak Kavimler Göçü’nü başlatmıştır.  Bu göç hareketleri sonucu Avrupa Kıtası’nın çehresi değişmiş yeni ırkların yeni siyasal yapıların hatta yeni bir çağın başlamasına sebep olmuştur.  SAYFA 84 ETKİNLİK ÇALIŞMASI  S0RU-1-Avrupalılar yeni kıtalarda neden koloniler kurmuştur?  Yeni keşfedilen kıtalarda veya kara parçalarında bulunan değerli maden, kaynak vb yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ele geçirmek. Ayrıca kıtaya göç eden kendi milletlerinden insanların birada tutunup bu topraklara sahip olmalarını sağlamaktır. Buralarda kendi kültürlerinin yerleşmeleri ve devamını da sağlamaktır. Yani bir amacı ekonomik, bir amacı da siyasi ve kültürel( sosyal) çıkarları sağlamaktır.  SORU-2- Avrupalıların yeni kıtalara göçmesinin nedenleri nelerdir?  Siyasi baskılardan kaçmak ve özgürlük ortamından faydalanmak, Dini inançlarını özgürce yaşayabilmek, Yenidünyanın yeni ortamını tanımak ve maceraya atılmak, Kendi ülkelerinde bulamadıkları ekonomik ve sosyal imkânları yakalayabilmek için gitmişlerdir.  SAYFA 86 PERFORMANS ÖDEVİ  Kitabınızdaki metinden faydalanarak bir göç haritası oluşturunuz.Oluşturduğunuz haritadan faydalanarak beyin göçünün daha çok hangi ülkelere olduğunu bunun nedenlerini yazınız
  Dünya Beyin Göçü Haritası

  Harita incelendiğinde beyin göçü daha çok gelişimini tamamlayamamış ekonomik sorunları olan yeteri kadar teknolojik bilimsel donanıma sahip olmayan ülkelerden bilimsel çalışmalar için yeterli sermayeye ve bilimsel,teknolojik donanıma sahip ülkelere gerçekleşmektedir.

  KANADA,ABD,AVRUPA,AVUSTRALYA,GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ beyin göçü alan ülkelere örnek verilebilir.  GÖÇÜN NEDENLERİ ETKİNLİK ÇALIŞMASI  A- Doğal nedenler

  1-Erozyon,

  2-Kuraklık,

  3-Depremler,

  4-Volkanik püskürme,

  5-Sel ve su baskınları

  6-Toprak kaymaları,

  7-Çığ düşmeleri

  B- Sosyal nedenler

  1- Eğitim,

  2- Sağlık şartları

  3- Macera arama,

  4- Dini sebepler

  Kültürel farklar

  C- Siyasa nedenler:

  1- Savaşlar

  2- Mübadele,

  3- Etnik çekişmeler,

  4- İhtilaller,

  5- İç isyanlar,

  6- Terör olayları,

  7- Sınır değişiklikleri

  D-Ekonomik Nedenler


  1-İş İmkânları,

  2-Doğal kaynakların varlığı,

  3-Geçim sıkıntısı,

  4-Gelir adaletinin olmaması( Gelir dengesizliği)

  5-Tarımda makineleşmenin kırsal alanda ki ortay çıkardığı işsizlik,  SAYFA 90 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  SORU-1-Göç alan yerlerde oluşan sorunlar nelerdir?  1. Göç alan ülkede veya kentte nüfus artar. Nüfus artış hızı yükselir.

  2. Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç alan alanlarda erkek nüfusu artar.

  3. Düzensiz kentleşme meydana gelir.( çarpık kentleşme, plansız kentleşme)

  4. Önceleri iken dışında bulunan sanayi tesisleri kent içinde kalır.

  5. Kentlerde konut sıkıntısı çekilir ve derme çatma yapılan konutlar gecekondulaşmaya neden olur.

  6. Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.

  7. Alt yapının yetersiz kalması sel, heyelan, sağlık sorunlarına yol açar.

  8. Kentlerde insan sayısının fazla olmasından dolayı işsiz insanların oranı artar,

  9. Göç alarak büyüyen merkezlerde ekonomik faaliyetler gelişir ve çeşitlenir.

  10. Kentlerde hızla nüfus arştı trafik sorunları oluşmaktadır.

  11. Sağlık, eğitim gibi alanlarda sorunlar oluşur ve bu hizmetler yetersiz kalır.

  12. Göçler sonucu farklı yerlerden gelen insanların bir arada bulunması kültürel çeşitliliğe neden olur.

  13. Farklı kültürlerdeki insanların bir araya gelmesi bazen de kültür çatışmalarına neden olabilir. Sosyal sorunları oluşturur.

  SORU-2- Göç veren yerlerde hangi sorunlar oluşur.  1. Göç veren ülkede veya kırsal alanlarda nüfus azalır.

  2. Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç veren alanlarda erkek nüfusu azalır. Kadın nüfusu fazla olur.

  3. Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

  4. Kırsal alanlarda araziler boş kalmakta, bağ ve bahçeler ile konutlar bakımsızlıktan bozulmaktadır.

  KONU İLE İLGİLİ EK BİLGİ:  Göç veren yerlerde nüfus yaşlılardan oluşur ve iş yapabilecek insan azalır.  Göçlerin ve ortaya koyduğu sorunların çözümü için yapılması gerekenler:  1. Göç veren bölgelerdeki yoğun göçün önlenebilmesi, öncelikle ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve yüksek doğal nüfus artış hızının aşağı çekilmesine bağlıdır.

  2. Göçün yoğun olarak yaşandığı alanların üniversitelerinde göçü önleyecek politikalara yardımcı olmak üzere, araştırma yapmak ve bulgulara birinci elden ulaşmak amacıyla araştırma merkezleri kurulmalıdır.

  3. Orman köylerinden göçe katılanların oranını düşürmek amacıyla, ormanlardan köylünün bilinçli ve etkin bir biçimde yararlanabilmesi için olanaklar yaratılmalı ve orman köylülerinin yerinde kalkındırılması için gerekli olan fon kredileri yükseltilmelidir.

  4. Göç veren alanlardan göç etme nedeni olarak gösterilen işsizliğe son verilmeli ve bölgeye özgü istihdam politikası gerçekleştirilmelidir.

  5. Göç veren alanlara eğitim kültür ve sağlık alanında yatırımlara devam edilmelidir.

  6. Göç veren alanlarda gelir getirici uğraşlar yaratılmalıdır. Bunun içinde bölgedeki tarım dışı sektörler desteklenmelidir.

  7. Göç veren alanlarda bölge şartlarına uygun kırsal sanayiye geçilmelidir. Böylece kırsal sanayiden en çok yararlananlar kırsal alanda yaşayanlar olacaktır.( tarım ve hayvancılığa dayalı sanayiler)

  8. Göç veren alanlara devlet yatırımı ile birlikte, bölgede yatırım yapacak özel girişimciler cesaretlendirilmeli ve özendirilmelidir.

  9. Gerek köylerde, gerekse kentlerde el sanatlarına dönük imalat ve evlerde yapılacak fason üretim canlandırılmalı, kooperatifçilik teşvik edilmelidir.

  10. Göç veren alanlarda bir yandan köy tipi sanayi geliştirilmeli ve el emeğinin

  11. değerlendirilmesi yoluna gidilmelidir.

  12. Hammaddeye bağlı olmayan serbest sanayi kuruluşları iş gücü arzının en yüksek olduğu bölgelere kurulmalı, bölgeler arası dengeli politika uygulanmalı, sanayi nüfusu yurt çapında dengeli dağıtılmalı, GAP projesi benzeri DAP, KAP projeleri yaşama geçirilerek halkın doğduğu yerde tutulması sağlanmalıdır.

  13. Hazine arazilerinin belediyelere ve toplu konut kooperatiflerine devri ile gecekondu önleme bölgeleri oluşturulmalı, gecekonduya karşı proje uydu kentler yapılmalıdır.

  14. Demiryolu ağırlıklı hızlı bir ulaşım sistemi oluşturulup, cazibe merkezi olan büyük şehirlere gidip-gelme kolaylaştırılarak, şehre göç ihtiyacı ortadan kaldırılmalıdır.

  15. Gecekondulaşmanın önlenebilmesi için siyasi iktidarların oy kaygısından uzak şehir yasaları yapılmalı, imar affı kanunları yürürlükten kaldırılmalı, imara dönük af yasası olmamalıdır.

  16. Kamunun malı olan devlet, hazine, belediye arsalarına yapılan kaçak yapıların, gecekonduların kente karşı işlenmiş bir suç olduğu görüşü toplumun bütün kesimlerince benimsenmeli;

  17. Yoğun göç alan kentsel birimlerin yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı gereksinimlerinin giderilmesi ivedilikle yapılmalıdır.

  18. Göç alan bölgelerin çevre düzenlemesine önem verilmeli ve tasarım olarak göze hoş görülmeyen, kullanılan malzeme bakımından yetersiz ve dayanıksız olan, imar planına uymayan konut yapımına izin verilmemelidir.

  19. Türk Ceza Kanunundaki hırsızlık ve gasp suçlarına eşdeğer kabul edilecek yasal düzenlemeler yapılmalı, imar mevzuatına aykırı yapılaşmalara karşı müdahale ve yaptırım gücüyle donatılmış, meslek odaları, sivil kuruluşlar ve bilim adamları katılımlı, özerk, yerel ve demokratik denetleme kurumları oluşturulmalı;
 2. selene

  selene Guest

  SAYFA 92-93 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
  SORU-1-Türklerin Orta Asya’dan göç nedenleri nelerdir.  Kitabınızda sayfa 82 de 2. paragrafta sebepler belirtilmiştir.  SORU-2-Sanayi devrimi ve savaşların göçe etkilerini söyleyiniz.  Sanayi devrimi’yle gelişen teknoloji ve seyahat imkanları göç hareketlerinin hızlanmasında en önemli etkenlerden biridir.Savaşlardan bunalan insanlar göç hareketlerini hızlandırmıştır.  SORU-3-Köyden kente göçün nedenleri nelerdir.  1. Hızlı nüfus artışı,

  2. Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,

  3. Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir.).

  4. Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği,

  5. Kan davaları ve terör.

  6. İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri.

  7. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili).

  8. İş imkanlarının sınırlı olması.

  9. Kentlerde sanayinin gelişmiş olması.  SORU-4-Göç veren bölgede ne gibi sorunlar ortaya çıkar.

  1. Göç veren ülkede veya kırsal alanlarda nüfus azalır.

  2. Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç veren alanlarda erkek nüfusu azalır. Kadın nüfusu fazla olur.

  3. Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

  4. Kırsal alanlarda araziler boş kalmakta, bağ ve bahçeler ile konutlar bakımsızlıktan bozulmaktadır.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.  1. Göç vermesidir.

  2. Mübadele göçü

  3. Doğal afet göçü

  4. Beyin göçü

  5. Erkek nüfus

  6. Azalma  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.  1-Y 2-Y 3-D ancak ülke imkanları ve gelişmişlik,bilimsel çalışmalara verilen önemde önemlidir.
 3. selene

  selene Guest

  Etkinlik Çalışması: (Sayfa96)  Resimlere bakıldığında avcılık ve toplayıcılıkla geçinen sürekli yer değiştiren bir yaşam tarzına sahiptir. Yerleşik hayata henüz geçmemiş ve mağara kovuklarının barınma yeri olarak kulanıldığı bir yaşam şeklidir.  Hazırlık Çalışmaları:


  1-Günümüzde başlıca geçim kaynakları nelerdir?  1.Tarım: Tarla ve bahçe kültürleri, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık.

  2.Sanayi: İmalat sanayi ve madencilik.

  3.Hizmetler: Elektrik, su, gaz, ticaret, ulaşım, haberleşme, inşaat, mali kurumlar, toplum hizmetleri ( eğitim, sağlık vb.  2-Ülkeler arasında geçim tarzları yönünden ne gibi farklılıklar vardır?

  Ülkelerin bulunduğu, iklim, yer şekilleri, gelişmişlik durumu ve kültürel özellikleri yönünden farklı özelliklerine göre;

  yetiştirdikleri ürünler, toprağa bağımlılık durumları, sanayileşme durumlarına göre geçim tarzları farklıdır. Gelişen sanayi ülkelerinde insanlar sanayi ve hizmetler sektörü ağırlıklı geçim sürdürürken, gelişmemiş ülkelerde insanların çoğu tarım sektörünün meslekleri olan çiftçilik, hayvancılık, avcılık vb. geçim kaynakları ile geçim sağlamaktadırlar.  Dünyada farklı hayat tarzlarının nedenleri nelerdir?

  1-Coğrafya şartları

  A-Bulunulan alanın konumu

  B-Yer şekilleri özellikleri

  C-İklim şartları

  D-Bitki örtüsü şartları

  Dünyada konumu iyi olan ülkeler kolay gelişebilmektedir. Bunun yanında konumun önemi zamanla değişebilir. Örnek ilk Çağda İngiltere ve batı Avrupa ücra köşeler iken Kıtaların bulunması ile önemleri artmıştır. Buda gelişmelerine olumlu etki etmiştir. İklim ve bitki örtüsü hayat tarzının kolay veya zor olması yönünden etki eder. Ekvatoral bölge, çöller ve kutup bölgeleri insanları göçebeliğe zorlamıştır.

  Orta kuşak veya ılıman bölgenin coğrafi şartları yerleşik hayatı kolaylaştırmıştır.  2- Tarihi ve sosyal Sebepler: Örneğin Japonya ve İskandinav ülkeleri bundan 100- 200 yıl öncede aynı tabiat şartları altında geri kalmış ve uygar dünya ile fazla ilgisi olmayan toplumları iken, coğrafi şartlar aynı kalmasına rağmen tarihi, sosyal ve ekonomik etkenler neticesinde dünyanın en ileri ülkeleri haline gelmişlerdir.

  Etkinlik çalışması: (Sayfa 97)

  Geçim kaynaklarının çeşitlenmesi toplumsal yaşamın farklılaşmasında etkili olmuş mudur?

  Ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlilik insanları arası etkileşimi arttırmıştır.

  Geçim kaynaklarının çeşitlenmesi toplumsal yaşamın farklılaşmasında etkili olmuştur. Çünkü farklı geçim kaynakları farklı mesleklerin ve meslek gruplarının doğmasına neden olmuştur. Farklı meslek grupları farklı ekonomik yapıları ve bu da farklı toplumsal yapıları doğurmuştur.

  Etkinlik: çalışması: (Sayfa 99)

  1-Buhar makinesinin bulunması tarım dışındaki diğer ekonomik etkinlikleri nasıl etkiledi?

  Sanayinin gelişmesi bu makine ile olmuş, insan ve hayvanlardan faydalanılarak yapılan üretim makine gücü ile yapılır olmuş, güçlü makineler seri üretimi getirmiştir.

  Sanayinin gelişmesi ile gereken hammaddeyi sağlamak ihtiyacı ve üretilen mamul maddelerin satılması için böyle kaynaklar arayışına itti. Bu ülkeler arası ticaretin gelişmesine yol açtı. İlk zamanlarda bu Avrupa’nın sömürgecilik anlayışını doğurmuştur.  Üretilen malların götürülüp satılması, gereken hammaddenin uzak ülkelerden getirilmesi, fabrikalarda çalışacak işçilerin taşınması için güçlü ulaşım araçları gerekli idi. Bunun sonucu olarak başta buharla çalışan gemiler ve trenlerle başlayan güçlü ulaşım araçlarının yapılması ile de ulaşım gelişti.Ulaşımın gelişmesi haberleşme ve iletişimi kolaylaştırdı. Toplumlar arası etkileşim çoğaldı.Ulaşımın iletişimin gelişmesi ile turizm faaliyetleri de gelişmiştir.  2-Buharlı gemi ve buharlı trenin gelişmesi sanayi ve ticaret üzerine nasıl etki etmiştir?

  Bu araçlar büyük yüklerin kısa zamanda ve daha ucuz maliyetle taşınmasına dolayısıyla hammadde sağlayarak sanayi üretimini kolalaştırma, üretilen malların pazarlara götürülmesi ve tüketimini sağlayarak da yine üretimi ve sanayinin gelişmesini teşvik edip kolaylaştırmıştır.Yeni kıtaların keşfine imkan sağlamış keşfedilen bölgeler ile ticaret faaliyetlerini olumlu etkilemiştir.

  3-Buharlı çekme traktörü tarıma nasıl etki etmiştir?  Buharlı traktör, toprağın daha kolay, daha hızlı ve daha iyi işlenmesini sağlamıştır. Böylece tarım alanları genişlemiş, üretim artmıştır.Buharlı traktör tarımda kullanılması arazilerin daha kısa sürede kaliteli şekilde işlenmesine tarım ürünlerinin de kısa sürede ürün kaybına uğramadan hasat edilmesine imkân vermiştir. Bu daha fazla araziden yararlanmayı, daha fazla ürün veriminin gerçekleşmesine, hasatta ürün kaybının azalması yönünden katkı yapmıştır. Kırdan kente göçe neden olmuştur.
 4. selene

  selene Guest

  103-104 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

  Birincil faaliyetler:

  Balıkçı
  Mobilyacı
  Polis

  İkincil Faaliyetler:
  Çiftçi
  Demir-çelik işçisi
  Bankacı, Overlokçu

  Üçüncül Faaliyetler:
  Maden iççisi
  Demirci
  Otobüs şoförü, Fırıncı
  Tarım ,Tekstil ,İtfaiyeci, Doktor, Muhasebeci ,Hayvancılık ,Satış elemanı, öğretmen ,İnşaat ustası, Çoban

  Etkinlik:104
  EKONOMİK FAALİYETLER


  Birincil Faaliyetler:
  Ormancılık
  Tarım
  Hayvancılık
  Balıkçılık


  İkincil Faaliyetler:
  Tekstil
  Enerji
  Mobilyacı
  Demir Çelik işçisi


  Üçüncül Faaliyetler:
  Ticaret
  Eğitim
  Sağlık
  Bayındırlık
  Sigorta Ulaşım
 5. selene

  selene Guest


  Sayfa 107


  SORU-1-Biyoteknolojinin ileride hangi gereksinimleri karşılayacağı beklenmektedir.

  Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı yada bir barçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan yada mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tam***** “Biyoteknoloji“ denmektedir.

  · Kanser, AIDS gibi bir çok hastalığın tedavisi ve önlenmesinde kullanılacak genetik ürünler elde edilmesi

  · Büyüme geriliği gibi sorunlara çare olacak ya da bulaşıcı hastalıklara karşı koyacak proteinlerin üretimi

  · Rekombinant ilaç ve aşıları sentezleyecek transgenik bitkilerin geliştirilmesi

  · Hasar görmüş beyin hücrelerinin ve omuriliğin onarımı

  · Organik atıkları metabolize edecek bakterilerin elde edilmesi biyoteknoloji uygulamalarına verilebilecek örneklerdir.

  Kitabınızda 100.sayfada 2.paragraftan itibaren açıklamalar devam etmektedir.

  SORU-2-Selçuklular zamanında Kervansarayların yaygınlaşması hangi ekonomik faaliyetin ön planda olduğunu gösterir.

  Ticaret faaliyetlerinin ön plana çıktığının bir göstergesidir.

  SORU-3-Sanayi devrimi tarımı nasıl etkilemiştir.

  Tarımda makineleşme faaliyetleri ön plan çıkmış daha fazla arazinin işlenmesi ve üretimin artmasına sebep olmuştur.

  SORU-4-Bilgisayar insanların ekonomik faaliyetlerini nasıl etkilemiştir.

  Ekonomik faaliyetlerde pazar payı büyümüş insanlar daha geniş kitlelere ulaşma imkanı bulmuşlardır.İşlerini daha kolay idare etmeleri konusunda büyük bir avantaj sağlamıştır.Pazarlama ve reklâm kolaylıkları olmuştur.

  SORU-5-Paleolitik ve Neolitik dönemini birbirinden ayıran ekonomik faaliyet hangisidir.

  Neolitik zamanda tarıma geçilmesidir.

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

  1-Birincil faaliyet

  2-İkincil faaliyet

  3-Üçüncül faaliyet

  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlış olanların yanına Y yazınız.  1- Y 2- Y 3- Y 4- D 5- D

  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

  1-Tarım başlamıştır C şıkkı

 6. selene

  selene Guest

  SAYFA 110 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  Kitabınızdaki Türkiye Toprak Haritası’nı inceleyerek soruları cevaplandırınız.


  SORU-1-Kahverengi Orman topraklarının Karadeniz kıyılarında yaygın olmasının sebepleri:

  Kahverengi orman toprakları orman örtüsü altında oluştuğu için Karadeniz kıyılarında daha yaygındır.
  Karadeniz kıyılarında ılıman nemli ve yağışlı iklim ve buna bağlı gür ormanların varlığı kahverengi orman topraklarının çok yaygın olmasını sağlamıştır.

  SORU-2-Terra-Rossa topraklarının Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olmasının sebepleri:

  Bölgede etkili olan iklim şartları ile bağlantılıdır. Yine içinde demir oksitlerin yer aldığı kireç taşlarının erimesinden sonra kalan killi malzemelerin çok olması.Ayrıca bu bölgelerde oksitlenme için gerekli yüksek sıcaklıkların olmasıdır.

  SORU-3- Kahverengi ve Kestane renkli bozkır topraklarının iç bölgelerde yaygın olma sebepleri:

  Karasal iklim ve buna bağlı bozkırların varlığı iç bölgelerde bu toprakların yaygın olmasının temel sebebidir.Yağış azlığı ve cılız bitki örtüsü kahverengi ve kestane bozkır topraklarını oluşturmaktadır.

  SORU-4-Kolüviyal ve Litosol toprakların iç bölgelerde yaygın olma sebepleri:

  Kolüviyal ve litosol topraklar bitki örtüsünden yoksun eğimli yüzeylerin bulunduğu arazilerde oluşmaktadır. İç bölgelerimizde bitki örtüsü bakımından fakir olduğu için yüzeysel aşınma çok olur. Böylece eğimli yamaçlarda litosoller, dağların eteklerinde de kolüviyal topraklar oluşmaktadır. Ayrıca bu bölgelerde yağışların düzensiz olması ve sağanak yağışlar sonucu oluşan sellerin çok olması.


  SORU-5-Alüviyal toprakların dağılışında belirleyici faktör:

  Alüviyal topraklar akarsular tarafından oluşturulmaktadır, dolayısı ile dağılışları akarsuların dağılışına bağlıdır.

  SORU-6-Toprak tiplerinin dağılışı ile yağış-bitki örtüsü ilişkisi:

  Toprak oluşumunda en etkili faktör iklimdir. Çünkü fiziksel ve kimyasal ayrışma olayları, bitkilerin yetişmesi, toprağın yıkanması, topraktaki organik maddelerin parçalanması, topraktaki organizma faaliyetleri iklime bağlıdır. Yağış miktarı değiştikçe bitki örtüsü ve toprak tipleri de değişir. Örneğin yağışın bol olduğu Karadeniz bölgesinde bol ormanlar ve kahverengi orman toprakları oluşurken, iç bölgelerde yağışın az olduğu yerlerde bozkır ve kestane ve kahverengi bozkır toprakları oluşmaktadır.  Nerede hangi toprak tipi var


  Karadeniz İklim bölgesinde:

  a)Ilıman-Nemli yerlerde:
  Kahverengi orman toprakları

  b)Soğuk-Nemli yerlerde:

  Podzol

  Akdeniz İklim bölgesinde:

  Terra-Rossa

  Karasal İklim bölgesinde:

  a)Ilıman karasal iklim olan yerlerde: Kestane ve Kahverengi Bozkır toprakları

  b)Soğuk karasal iklim olan yerlerde: Çernezyom

  Akarsuların kıyılarında ve denize döküldüğü yerlerde:

  Alüviyal

  Eğimli yüzeylerin bulunduğu yerlerde:

  Litosol ve Kolüviyal

  Volkanik arazilerde:

  Regosel

  Kapalı havzalarda ve eski göl tabanlarında:

  Tuzlu topraklar
 7. selene

  selene Guest

  ETKİNLİK SAYFA 113

  SORU-1-Çevrenizde hangi ekonomik faaliyetler yürütülmektedir? Bunun nedenleri nelerdir? Sorusu sorularak;

  Resimlerden de faydalanarak çevremizdeki ekonomik faaliyetleri düşünelim ve bu faaliyetlerin toprakla bağlantısını anlamaya çalışalım.Bur da toprakla birlikte iklim şartları da kendisini gösterebilir;çeşitli farklılıklara yol açabilir.

  Yaşadığımız çevrede, Tarım çalışmaları( sebze, endüstri bitkileri, baklagiller, tahıl, çiçek yetiştiriciliği), Ormancılık, Bağ ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği, toprağa bağlı sanayiler

  (çimento, seramik, çinicilik) yapılmaktadır. Çünkü yaşadığımız çevrede düz arazilerde tarla bitkileri, eğimli arazilerde zeytin, bağcılık, yüksek dağlık alanlarda ormancılık yapılması için yer şekilleri, iklim şartları uygundur.

  SORU-2-Kitabımızdaki resimlerde görülen faaliyetler dışında ülkemiz topraklarından nasıl yararlanılır.

  Resim dışında ülkemiz topraklarından dikili araziler (meyve bahçeleri ve bağlar)Çayırlık ve mera alanları,Sanayi tesislerine hammadde sağlanması,yerleşim alanları,kara ve demir yolları şeklinde yorumlanabilir.Çevrenizde gördüğünüz ekonomik faaliyetleri toprakla ilişkilendirip örnekleri arttırabilirsiniz.

  ETKİNLİK ÇALIŞMASI SAYFA 114

  Kitabınızdaki Türkiye arazi kullanım haritasından faydalanarak;


  SORU-1-Yaşadığınız yeri bularak burada topraklardan hangi alanlarda faydalanıldığını bulunuz?

  Bu soruyu cevaplandırırken harita üzerinde yaşadığınız bölgeyi bulunuz harita lejant bölümünden o bölgede yapılan faaliyetleri yazabilirsiniz.

  Endüstri bitkileri alanında, Bağ ve bahçe kültürlerinde, Tarım alanları, Ormancılık alanında faydalanılmaktadır.

  SORU-2-Kuzeydoğu Anadolu’da toprak daha çok hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

  Otlak çayır alanları yaygın olup buralarda büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapılmaktadır. Buranın yükseltisi fazla iklim tarıma çok uygun değil, yaz yağışları uzun boylu çayırları oluşturmuştur. Arazide dağlık ve engebeli olması buralarda hayvancılığı geliştirmiştir.


  SORU-3-İç kesimlerde toprak en çok hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

  İç kesimlerde arazi daha çok tarım ( tarla)alanlarından oluşmuştur. Ayrıca otlak ve çayır alanları mevcuttur. Az olarak ta bağ ve bahçe alanları vardır. Çünkü bu bölgelerde arazi düz tarıma uygundur. Ancak iklimin karasal olması bağ ve bahçe alanlarını kısıtlamış, bölgelerde var olan bozkırlar ise mera alanlarını oluşturarak özellikle küçükbaş hayvancılığın gelişmesine imkân vermiştir.

  SORU-4-Topraklardan faydalanma açısından kıyı ile iç kesimler arasında ne gibi farklılıklar vardır?

  Ülkemizde kıyı kesimlerde arazinin çoğu endüstri bitkileri, orman, bahçe ve bağ bitkileri gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu bitkiler hem daha fazla yağış isteyen, hem de birçoğu kış soğuğuna dayanamayan bitkilerdir.

  İç kesimlerde ise daha çok tarla bitkileri çayır ve mera alanları ağırlıktadır.  SORU-5-Tarım alanları nerelere daha çok yoğunlaşmıştır?

  Daha çok iç kesimlerde yoğunluk kazanmıştır.Harita incelendiğinde bu bölgede özellikle iklim şartları çok elverişli olmaması su problemi bölgede tarla tarımını desteklemiştir.Kıyı kesimlerde tarımsal faaliyetler daha çok bağ bahçe ,endüstriyel bitki ağırlıklıdır.Arazi yapısı da tarım alanları bakımından son derece geniş düzlükleri barındır.

  ETKİNLİK SAYFA 116

  SORU-1-Ormanlarımızın kıyı bölgelerimizde yoğunlaşmasının nedenleri:

  Kıyı bölgelerin nem ve yağış özellikleri ağaç yetişmesine daha uygun olması ve ormanlar tahrip edilse bile kendini yenileyebilme özelliğini taşıması.

  İç bölgelerde nem ve yağış özellikleri ağaç yetişmesini kısıtlamıştır ve önceleri var olan ormanlar tahriplerle yok edilmiştir.tahrip edilen yerlerde orman kendini yenileyemediği için iç bölgeler orman bakımından fakirleşmiştir. Yani iç bölgeler günümüzde fakir, geçmiş dönemlerde iç bölgelerde zengin orman alanları vardı.

  SORU-2-Ormanların asıl ve yan ürünleri:

  Asıl ürünler: Tomruk, Tel Direği, Maden Direği, Parke, Mobilya, Sunta, Kontrplak
  Yan ürünler: Reçine, Sığla Yağı, Kozalak, Keçi Boynuzu, Defne Yaprağı, Ihlamur, Çıra

  SORU-3-Orman ürünleri sanayisinin geliştiği yerler:

  Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kıyı Ege ve Adana Bölümleri orman ürünleri sanayisinin en fazla geliştiği yerlerdir.

  Orman Ürünleri Sanayisi:

  Ağaç malzemeden üretilen tüm malzemeler orman ürünleri endüstrisine girer. Karadeniz Bölgesi’nde hammadde fazla bulunduğundan burada gelişmiştir.

  Başlıca kereste fabrikaları Düzce, Bartın, Ayancık, Rize, Ordu, Ardeşen, Burdur, Antalya ve Isparta’da bulunur.

  Mobilya Sanayii:
  Adapazarı, Ankara, İnegöl, İstanbul, İzmir ve Kayseri’de gelişmiştir. Türkiye mobilya ürünlerini ihraç edebilmektedir.  Kâğıt fabrikaları:
  İzmit, Balıkesir, Giresun, Zonguldak, Taşucu, Dalaman, Bolvadin, Bartın ve Denizli çevresinde bulunur.

  SAYFA 116 PERFORMANS ÖDEVİ

  Türkiye de ham maddesi toprağa dayalı fabrikların nerelerde kurulduğunu ,bu fabrikalarda nelerin üretildiğini araştırınız.

  Çimento fabrikaları:

  Hammaddesi kolay temin edilir. Her bölgede inşaat sanayiinde kullanılır. Ayrıca ulaşım masrafları maliyeti artırır. Bu nedenle çimento fabrikaları Türkiye’nin her bölgesine dağılmıştır. İstanbul, İzmit, Adana, İzmir, Elazığ, Mersin, Yozgat, Denizli, Adıyaman, Ordu gibi merkezler bunlardan bazılarıdır.

  Cam fabrikaları:

  İstanbul, Denizli, Mersin, Kırklareli ve Sinop’ta cam fabrikaları bulunmaktadır. Ülkemiz cam ürünleri üretiminde ve ihracatında Dünya’da sayılı ülkeler arasındadır.

  Seramik fabrikaları:

  Çanakkale, Bilecik, Kütahya, İstanbul ve İzmir’de bulunmaktadır. Üretimin bir kısmı yurt dışına ihraç edilir.

  Kiremit fabrikaları;

  İzmir-Salihli arası, Manisa, Uşak, Afyon ve Kütahya’dadır.

  Tuğla fabrikaları

  Bolu, Eskişehir ve Bartın’dadır.

  TÜRKİYEDE ÇİMENTO FABRİKALARI  ADANA

  ÇORUM

  İZMIR

  SAMSUN

  ADIYAMAN

  DENIZLI

  KARABÜK

  SIIRT

  AFYON

  DİYARBAKIR

  KARS

  SIVAS

  ANKARA

  EDİRNE

  KAYSERI

  ŞANLIURFA

  ANTALYA

  ELAZIĞ

  KIRKLARELI

  TRABZON

  AYDIN

  ERZURUM

  KOCAELI

  VAN

  BARTIN

  ESKIŞEHIR

  KONYA

  YOZGAT

  BOLU

  GAZIANTEP

  MARDIN

  ZONGULDAK

  BURDUR

  HATAY

  MERSIN  BURSA

  ISPARTA

  NEVŞEHIR  ÇANAKKALE

  İSTANBUL

  NIĞDE
 8. selene

  selene Guest


  117

  SORU-1- Çevremizde bulunan bitki türleri adları nelerdir?

  Bu soruyu Marmara bölgesi için cevaplıyorum sizde kendi bölgenizin iklim özelliklerine göre yazabilirsiniz.Diğer bölgeler için aşağıdaki linke tıklayıp araştırma yapabilirsiniz.

  Marmara kıyılarında 250–300 m yükseltiye kadar maki görülür. Karadeniz kıyıları ile Uludağ’da ormanlar yer alır.Yıldız Dağları Bölümü ise ormanların en geniş alan kapladığı yerdir.Orman bakımından 4. sırada yer alan bölgede iç kesimlere doğru gidildikçe antropojen bozkırlar görülür.

  Mersin, defne, kocayemiş, zeytin, süpürge çalısı, tesbih, sandal, zakkum, Delice Zeytin, Zeytin, kızılçam, sarıçam, karaçam, kayın, kestane, meşe, ıhlamur, kavak, ladin, köknar, böğürtlen, çınar, gürgen, incir, mazı, nergis, nilüfer, servi, Uludağ göknarı, dağ çayırları,

  SORU-2- Bu bitkiler hangi özellikleri ile birbirinden ayrılır?
  1-Büyüklükleri yönünden, kimi ağaç, kimi çalı, ot gibi

  2-Yaprak özellikleri yönünden geniş ve iğne yapraklı olanlar gibi,

  3-Yağış ve sıcaklık istekleri yönünden farklıdır.

  4-Bitkilerin bazıları çok yıllık ve uzun ömürlü, bazıları ise tek yıllıktır.

  5-Bazıları yıl boyu yeşil kalır, bazıları yaprak dökerler.

  6-Bitkilerin bazıları ağaçsı gövdeye, bazıları ise otsu gövdeye sahiptir.

  SORU-3- İklim ile bitki örtüsü arasındaki ilişki:

  Konu ile ilgili genel bilgiler


  1. Her bitkinin kendine has bir iklim özelliği vardır. Başka bir ifadeyle benzer iklim şartlarında benzer bitki türleri görülür.  2. Farklı bölgedeki iklimin benzerliği tabii bitki örtüsünün benzerliğini kanıtlar.  3. Yer şekillerinin kısa mesafeler dâhilinde değişmesi bitki örtülerinin kısa mesafeler dâhilinde değişmesini sağlar.Bitki örtüleri yeryüzüne dağılışlarında aralıksız kuşaklar oluşturmazlar.Ancak, genel olarak Ekvator'dan kutuplara doğru, geniş yapraklı ormanlar, karışık ormanlar ve iğne yapraklı ormanlar, şeklinde kuşaklar meydana gelmiştir.  4. Kuzey güney yönünde mesafe arttıkça ve enlem farkı arttıkça oluştukça bitki örtüsü de çeşitlenir.  5. Bitki örtüsü iklimin bir nedeni değil iklimin bir sonucudur. Örneğin; Maki bitki örtüsü Akdeniz ikliminin bir göstergesidir. Maki bitki örtüsü Akdeniz ikliminin oluşmasına sebep değil bu iklimin sonucudur. Maki bitki örtüsüne bakılarak Akdeniz iklimi hakkında tahminlerde bulunulabilir.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş