2.dönem 2.yazılı soruları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf Y.Sor.' bölümünde arzu_asi tarafından paylaşıldı.

 1. arzu_asi

  arzu_asi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.141
  Beğenileri:
  254
  Ödül Puanları:
  36

  TARİH II DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV

  Adı ve Soyadı:
  Numarası :

  1. Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödeyemeyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti’nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır.
  Böyle bir yönetimin kurulması, Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özeliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir?
  A) Anayasal düzene geçmesinin
  B) Bağımsız olmasının
  C) Merkeziyetçi olmasının
  D) Padişahın Halife sanını taşımasının
  E) Yabancılara ayrıcalıklar tanımış olmasının

  2. Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıta üzerinde uzun
  süre egemenlik kurmuş olması bu imparatorluğa,
  I. stratejik bakımdan önemli konumda olma,
  II. farklı din ve milletlerden çok sayıda kişiyi barındırma,
  III. merkeziyetçi sistemi benimseme
  özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III

  3. Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?
  A) İşlenmeyen toprakların geri alınması
  B) Devlete asker yetiştirilmesi sağlaması
  C) Gelirin fazla olması
  D) Mülkiyetinin devlete ait olması
  E) Rütbe ve derecelere göre verilmesi

  4. Osmanlı Devleti’nde divan üyelerinden bazıları şunlardır:
  I. Veziriazam
  II. Vezir
  III. Defterdar
  IV Nişancı
  V Kazasker
  Bunlardan hangilerinin sayısı, sınırların genişlemesine paralel olarak artırılmıştır?
  A) I, II ve III B) II, III ve V C) II, IV ve V
  D) I, III ve V E) III, IV ve V

  5. Osmanlı Devleti uzun yıllar üç kıta üzerinde hâkimiyet kurmuş birbirinden farklı dili konuşan ve farklı inançlara sahip olan milletleri bünyesinde tutabilmeyi başarmıştır.
  Bu durumun gerçekleşmesinde aşağıdakilerin hangisinin etkisinden söz edilemez?

  A) Halkın geleneklerinin değiştirilmemesinin
  B) Devletin saltanat ile yönetilmesinin
  C) Dini inançlara saygı duyulmasının
  D) İnsanların haklarının korunmasının
  E) Halka adaletle davranılmasının

  6. XIX. yüzyılda, Avrupa malları Osmanlı iç pazarlarına girmiş; diğer yandan hammadde ihracatı yoğunluk kazanmıştır.
  Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A) Gümrük vergileri artmıştır.
  B) Yerli mal üretiminin ekonomideki payı azalmıştır.
  C) Hammadde fiyatları düşmüştür.
  D) Osmanlı parası değer kazanmıştır.
  E) Tüketim maddesi çeşitlerinde azalma olmuştur

  7. Osmanlı Devleti’nde görülen;
  I. Ekonominin tarımsal üretime dayanması
  II. Miri arazinin bir kısmında tımar sisteminin uygulanması
  III. Kentlerde ticari etkinliklerin lonca teşkilatınca denetlenmesi
  Uygulamalarından hangilerinin, Avrupa’da yaygın olarak görülen derebeylik sistemine benzer durumun oluşmasını engellediği savunulabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III

  8. Mukataa; geliri iltizam yoluyla doğrudan hazineye giden arazidir. İltizam alan kişiye mültezim adı verilmiştir. Bunlar devlete ödedikleri peşin vergiyi salyaneli eyaletlerden toplarlardı.
  Yukarıdaki açıklamaya göre, XVII. Yüzyılda zengin tımarların mukataalı araziye dönüştürülmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
  A) Yeniçeri isyanlarının artmasıyla
  B) Sosyal hizmetlerin düzenli hale getirilmesiyle
  C) Hazine gelirlerinin azalmasıyla
  D) Tarımsal üretimin artırılmasıyla
  E) Sanayileşmeye önem verilmesiyle

  9. Osmanlı Devleti’nde temel hukuk kuralları İslam dininin koyduğu ilahi hukuk kurallarıydı ve değişmezdi. Bu hukuk kuralları ile çelişmemek şartı ile padişaha sınırsız bir kural koyma yetkisi tanınmıştı. Bu kurallar örfe dayanıyordu.

  Bu bilgiye dayanarak,

  I. Osmanlı ülkesinde tek geçerli hukuk İslam hukukudur.
  II. Osmanlı Devleti’nde padişah yasama gücünü kullanmıştır.
  III. Osmanlıda geçerli olan hukuk kurallarının tamamı ilahi kaynaklıdır.
  yargılarından hangisine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  10. Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:
  I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
  II. XVI. Yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
  III. **en hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması.
  IV. XVII. Yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi
  Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
  D) I ve III E) II ve IV

  11. Külliye, tahrir defteri, narh ve ihtisap ağası kavramlarını açıklayınız.

  12. Divan-ı Hümayun üyeleri kimlerdir? Bu üyelerin görevleri nelerdir?

  13. Şura-ı Devlet’ in görevleri nelerdir?

  14. Kapitülasyonların Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkilerini açıklayınız.

  15. Kalemiye sınıfı kimlerden oluşmaktadır? Görevleri nelerdir?

  Not: 1 – 10. sorular 5; diğer sorular 10 puan değerindedir.

  BAŞARILAR

 2. arzu_asi

  arzu_asi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.141
  Beğenileri:
  254
  Ödül Puanları:
  36
  TARİH II DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV

  Adı ve Soyadı:
  Numarası :

  1. I. Şehzadelerin sancağa çıkması
  II. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması
  III. Ekber ve Erşed sisteminin getirilmesi
  IV. Saray kadınlarının yönetime katılması
  V. Devşirme sisteminin uygulanması
  Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Veraset Sistemi ile ilgili olduğu söylenemez?
  A) I ve III B) II ve IV C) III ve V
  D) IV ve V E) I ve II

  2. Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:
  I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
  II. XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deney kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
  III. **en hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması
  IV. XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
  D) I ve II E) II ve IV
  3. Osmanlı Devleti’nde çift bozan vergisi toprağı boş bırakan veya terk eden köylülerden alınırdı.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu vergi ile sağlanmak istenen amaçlardan biri olduğu söylenemez?
  A) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak
  B) İç göçü denetim altına almak
  C) Mültezimlerin halka baskı yapmasına engel olmak
  D) Üretim-tüketim dengesinin bozulmasını önlemek
  E) Vergi gelirlerinin düşmesini engellemek

  4. 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanının aşağıdaki maddelerinden hangisi azınlıklara siyasal haklar tanındığını gösterir?
  A) Azınlıklar şirket ve banka kurabilecek
  B) Hıristiyanlar İl Genel Meclisine üye olabilecek
  C) Patrikhane ıslah edilecek
  D) Azınlıklara da can, mal, ırz güvenliği sağlanacak.
  E) Azınlıklar da memur olabilecek

  5. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde,
  I. demiryolları yapımına önem verilmesi,
  II. telgrafın kullanılmaya başlanması,
  III. bazı malların ticaretini yerli ve yabancı tüccarlara yasaklayan tekel sisteminin Balta Limanı Antlaşması’yla kaldırılması
  gelişmelerinden hangilerinin, merkezi yönetimin güçlendirilmesine yardımcı olduğu savunulabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III

  6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde doğrudan merkeze bağlı eyaletlerin özelliklerinden biridir?
  A) Dirlik Sistemi uygulanmıştır.
  B) Yöneticileri yerli halktan seçilmiştir.
  C) Salyane denilen bir vergi öderlerdi.
  D) içişlerinde serbest dışişlerinde devlete bağlı olmuşlardır.
  E) Vergiler iltizam yöntemiyle toplanmıştır
  7. Tımar; yıllık vergi geliri 3.000 ile 20.000 akçe arasında olan dirlikler olup genellikle askerlere ve memurlara verilirdi. Tımar sahipleri kendilerine verilen topraklarda oturmak ve asker yetiştirmek zorundaydılar. Bunlar bayındırlık ve güvenlikten de sorumluydular.
  Bu bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisinin Tımar sisteminin yararlarından biri olduğu söylenemez?

  A) Ülke altyapısının geliştirilmesi
  B) Araziden daha iyi faydalanılması
  C) Ordunun giderlerinin azaltılması
  D) Yeniçeri sayısının artırılması
  E) Asayişin sağlanması

  8. Fatih döneminde, merkez teşkilatında Türkmen beylerinin etkinliği azaltılıp devşirme sistemiyle yetişmiş devlet adamlarına yer verilmiştir.
  Yönetimdeki bu uygulamanın temel nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

  A) Osmanlı ailesinin yönetimdeki egemenliğini güçlendirmek
  B) Devlet adamlarını sistemli şekilde yetiştirmek
  C) Yetişmiş devlet adamlarından yararlanmak
  D) Hanedan içinde devşirme kökenli yöneticilerin etkinliğini artırmak
  E) Yönetim kademelerini bütün din mensuplarına açık tutmak

  9. Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?

  A) İşlenmeyen toprakların geri alınması
  B) Gelirin fazla olması
  C) Mülkiyetinin devlete ait olması
  D) Devlete asker yetiştirilmesi sağlaması
  E) Rütbe ve derecelere göre verilmesi

  10. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda bir yönetim birimidir?

  A) Ocaklık B) Sancak C) Yurtluk D) Has E) Tımar

  11. Tedris, ehl-i hibre, kapan hanları, ve çaşnıgir kavramlarını açıklayınız.

  12. Sanayi İnkılabının Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri nelerdir?

  13. Kadı ‘ nın görevleri nelerdir?

  14. XIX. yüzyılda merkez teşkilatında yapılan değişiklikler nelerdir?

  15. Cemaat ne demektir? Osmanlı Devleti’nin cemaat idareleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

  Not: 1 – 10. sorular 5; diğer sorular 10 puan değerindedir.
  arda_ ve mekansız rapçi bunu beğendi.
 3. goksel2878

  goksel2878 Üye

  Katılım:
  21 Mart 2009
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  buna calıswsam 0 alırım ne bicim soru 1 .donem 1 yazılı sorusu milleti kandırma
 4. asdsaas

  asdsaas Üye

  Katılım:
  14 Mayıs 2015
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  2
  cevapları nerde lütfen

Sayfayı Paylaş