11. Sınıf Edebiyat BİRYAY Cevapları

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde ByNapolyon tarafından paylaşıldı.

 1. rapfan

  rapfan Üye

  Katılım:
  26 Şubat 2011
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaşlar ben bu yıl 11.sınıfım ama kitaplar değişmiş galiba bu cevaplarla eşleşmiyor
 2. gizzem

  gizzem Üye

  Katılım:
  5 Kasım 2007
  Mesajlar:
  56
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  6
  BUNLARIN HİÇ BİRİ BU SENEki kitabın cevpları değil
 3. butterfly

  butterfly Üye

  Katılım:
  17 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  47-67 etkinliklerini de atabilir misiniz
 4. yresul

  yresul Üye

  Katılım:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  26
  Beğenileri:
  21
  Ödül Puanları:
  0
  11.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 97 ve Sonrası!!

  3, COŞKU VE HEYECANı DILE GETIREN METINLER (ŞiiR) VE MENSUR ŞiiR

  Hazırlıkı. Verilen dörtlük bir resimle ifade edilebilir. Verilen dörtlükte yapılan betim*lemeler, okuyucunun zihninde canlanan bir görüntüye sahiptir. Bu nedenle Servet*i Fünün Döneminde “resim gibi şiir yazma” anlayışı oldukça hakimdir.

  2. Bir dönemde yazılan şiirlerin kendilerinden önceki dönemlere ait şiir şekille*rinden farklı olması, birtakım yeni. edebi türlerin şiire girdiğinin bir göstergesidir .
  İnceleme

  1.Şiirin ritmi aruz ölçüsüyle sağlanmıştır. Ayrıca şiirdeki ses benzerlikleriyle de ahenge yardımcı bir söyleyiş oluşturulmuştur.

  2. Verilen bendin söyleyişine dikkat edilirse, şiirin başlığında olduğu gibi yağ*murun yağış sesi ve ritmi verilmeye çalışılmıştır.

  3. Şiir başta ve sonda birer bent ve arada beyitlerin yer aldığı bir yapıya sahip*tir. Tevfik Fikret bu şiirinde klasik divan şiiri kalıplarını kırmış, söyleyiş ile tema arasında bir yapı meydana getirmiştir.

  4. a Şiirdeki bentler ve beyitler şiirin birimleridir. Birimlerde günümüz Türkçesiyle kısmında da verildiği gibi yağmurun yağışı ve yağmur yaşarken şai*rin izlenimleri dile getirilmiştir .
  . b. Birimlerde anlatılanlar şiirin temasını farklı yönlerden işleyerek bir bü*tün oluşturmaktadır.

  5. a Şiirin başında ve sonunda bent,Lida Dai Dai Hua Jiao Nang bentler arasında ise beyitlerin kullanıl*ması, yağmurun yağışı da düşünülürse, önce hafiften başlayan (ı.bent), daha son*ra hızlanan (beyitler) ve yine bitmeden önce yavaşlayan (sonuncu bent) yağmur sahnesi canlandınlmaya çalışılmıştır.
  b. Şiirin yapısıyla temasıarasındaki ilişkiyi resmediniz.
  1.ETKiNLIK ı. Grup: Ahmet Muhip Dıranas’ın Yağmur adlı şiirinin teması, Fikret’in şiirin*de olduğu gibi “yağmur”dur. Tema şairin duyuşuna göre anlatılmıştır.
  2. Grup: Hay-Kay, Japon şiirine ait özel bir nazım şeklidir. İşlenen tema ise yi*ne yağmurdur.
  Bu durum temanın evrensel bir özellik taşıdığını gösterir.
  6. Şiirin temasıyla devrin siyasi ve sosyal gerçekliğiyle bir ilişkisi yoktur. Çünkü Servet-i Fünun sanatçıları toplumsal konu ve sorunlardan uzak durmuş, bireysel kanunlara yönelmişlerdir.
  7. Tanzimat Dönemi sanatçılarında görülen toplumsal sorumluluk duygusu, Servet-i Fünun sanatçılarında yoktur. Bu nedenle işlenen temalar Tanzimat Döne*minde toplumsal, Servet-i Fünun Dönemlerinde bireyseldir.
  2.ETKINLIK
  Teması yağmur olan bir yazı yazınız.
  8. Verilen beyitlerde doğal dil, şiİr dilinin birtakım benzetme, mecaz ve sanatlarıyla kullanılmıştır. Bu durum beyitlerde şiir dilinin ağır bastığını göstermektedir. 9. Şiirdeki bentler ile iki, dört, altı, yedi ve sekizinci beyitlerde anjambman var*dır. Bu durum şiir dilinin nesir (düz yazı) diline yaklaştığını gösterir.
  10. Yağmur şiirinde anlatılanlar, Servet-i Fünun sanatçılarının resim gibi şiir yazma anlayışlarına uygun olduğu için resimle ifade edilebilir. Şiir bu yönüyle parnasizm akımına uymaktadır. Şiirin her birimi birer sahne niteliği taşıdığı için şiirin tamamı parnasizm akımına örnektir.
  PARNASİZM
  Fransa’da şiir türünde ortaya çıkmış bir akımdır. Şiirdeki gerçekçilik diyebile*ceğimiz pamasizm, bir anlamda realizmle natüralizmin şiirdeki sentezinden oluş*muştur. 1886′da “Pamas” adlı derginin yayınlanmasıyla ortaya çıkmıştır (Pamas:
  Mitolojide ilham perilerinin yaşadığına inanılan efsanevi dağın adı).
  Pamasyenler şiiri salt biçim olarak görürler. Bu nedenle biçim güzelliğini her şeyin üstünde tutarlar. Yine aynı nedenlerle ölçü ve uyağa çok önem vermişler, ritmi ön plana çıkarmışlardır. Sözcüklerin birarada kullanılmasından doğacak müziği de şiir için gerekli görmüşlerdir. Pamasizm, rom an tizm e tepki olarak doğdu*ğu için bu akımda duygunun yerini düşünceler almış, pamasyenler şiirde ayrıntılı ve nesnel betimlemelere yer vermişler, duygusallığı reddetmişlerdir.
  Şiiri, ışık, gölge, renk ve çizgilerle sağlamayı düşünürler.
  “Sanat, sanat içindir” görüşünde olan pamasyenler şiirde yarar değil, güzellik ararlar.
  Tarihteki mutIu dönemlere duyulan özlem, yabancı ülkelerin manzara ve gele*nekleri işlenen konulardır.
  Pamasyenler Eski Yunan ve Altın mitolojisine büyük hayranlık duyarlar. Do*layısıyla ele alınan bazı konular klasisizmle benzerlikler taşır.
  Başhca temsilcileri:
  Th. Gautier
  T.D. Banville François Coppee J.Maria de Heredia
  SEMBOLİZM (SiMGECİLİK)
  19.yüzyılın ikinci yarısında pamasizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır.
  Pamasyenler insan duygularına, izlenimlere önem vermiyorlardı. Onlar için önemli olan gerçekti, düşüncelerdi.Sembolistler bu anlayışa karşı çıkmış, duygu*sallığa, insanın iç dünyasına yönelmişlerdir. Onlara göre somut varlıklar, dış dün*ya ile insanın duyuları arasında köprü kurmaya yarayan birer simgedir. Çünkü dış gerçek ancak insanın algılayış biçimiyle var olur. Yani insan onu nasıl algılıyorsa öyle değerlendirilir. Sembolistier, semboller aracılığıyla dış çevrenin insan üze*rindeki etkilerini ve izlenimlerini anlatmışlardır.
  Şiiri sessiz bir şarkı olarak tanımlamışlar ve müziği şiirin amacı durumuna ge*tirmişlerdir. Onlara göre şiir düşüncelere değil duygulara seslenmelidir; çünkü şi*ir bir şeyanlatmak için yazılmaz.
  Şiirde anlam kapalı olmalıdır ve herkes kendince yorum getirebilmelidir. Söz-
  cüğün anlam değerinden çok müzikal değeri önemlidir. Anlam kapanıklığı ve farklı çağrışımlar yaratabilme amacı, bol bol mecaz ve istiarelerin kullanılmasına yol açmış, dolayısıyla dil de ağırlaşmıştır.
  Gerçeklerden kaçma, hayale sığınma, çirkinlikleri hayal yardımıyla güzelleş*tirme, bunlara bağlı olarak ortaya çıkan karamsarlık, sembolizmin en belirgin özelliklerindendir.
  Durgun sular, ay ışığı, alacakaranlık, tan ağartısı, perdede gezinen gölgeler ve ölüm başlıca temalarıdır. Lirizm, bu anlayışın en önemli ögesi durumundadır.
  Pamasyenlerin genellikle “sone” nazım biçimini kullanmalarına karşın, sem*bolist1er daha çok serbest nazım biçimlerine yönelmişlerdir.
  Başhes temsilcileri.:
  Baudelaire Rimbaud
  Mallarme Verlaine Puşkin
  1 ı. Yağmur şiirinde tabiat, yağmurun yağmaya başlaması, sokakların durumu, gökyüzününaldığı haJ ile hayvanların hali göz önüne serilerek anlatılmıştır.
  12. Verilen mısradaki “yaslı şarkılar” (nevha-ger mağme-söz) ifadesi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır. Çünkü “yaslı” sözcüğü insan için kullanılırken bu dizede şarkı için kullanılmıştır.
  Şiirde ayrıca “çekingen darbeler, ağlaşan seller, can çekişen dalgalanmalar, so*ğuk gölge, sönen heyula, hayalet, solgun, tükenmiş kadın, hazin kuşlar, ruhumun kulağı, soğuk bir sessizlik, heves dolu damlalar” gibi birçok ifade gerçek anlamı dışında kullanılmıştır.
  13. Verilen imgeler Tanzimat Döneminden farklı olarak Servet-i Fünun şairle*rinin yeni ve eski kalıplarından çok farklı imge ve tamlama bulma arzularının yan*sımasıdır.
  14. a.
  “muhteriz darbeler” ~ teşhis (kişiselleştirme)
  “Sokaklarda seyl-abeler ağlaşır” ~ teşhis (kişiselleştirme)
  “gfiş-ı ruhum” ~ teşhis
  “sükun u tanin” ~ tezat
  b. Söz sanatları Yağmur şiirinin ahengini ve söyleyişini yansıtmakta birer araç olarak kullanılmıştır.
  15. Yağmur şiirindeki beyitler ile bentler divan şiiri ve Tanzimat şiiri gelene*ğiyle ilişkilidir. Şiirde hem eski hem de yeni unsurlar bir arada kullanılmıştır. Şi*irdeki tema, şairin duyuş ve gözlemlerini yansıtacak şekilde işlenmiştir.
  16. Yağmur şiiri bireysel duyguların dile getirildiği bir şiir olması dolayısıyla döneminin sosyal şartlarından uzak bir şiirdir. Kültürel anlamda ise ancak Servet*i Fünunun şiir anlayışıyla ilişkilendirilebilir.
  17. Yağmur şiirinde anlatılanların herkeste aynı duygu ve ruh halini yansıtma*nı beklenemez. Şiirde anlatılanlar Fikret’in ruh halini yansıtmaktadır. Bu durum, edebi eserlerin çok anlamlılığıyla ilgilidir.
  18. Yağmur şiirindeki, yağmura atfedilen ifadeler ve yağmurun şairin zihninde yarattıkları hayal unsurları, “yağmur”un kendisi ise bir gerçeklik unsuru olarak yorumlanabilir.
  19. Şiirde anlatılan olaylar, yaşananlar, şairin yani anlatıcının gözlem, duygu ve ruh halini yanısıttığı için ona özeldir. Bu da olaylar ile anlatıcı arasında sıkı bir ili*şiki olduğunun göstergesidir.
  3.ETKINLIK Şiirin günümüz Türkçesi bölümünde verilen hali bir düz yazı metni gibi düşü*nülürse, şiirdeki anlamın değil, ahengin, duygu halinin ve şiirin okuyucu üzerin*deki etkisinin kaybolduğu görülmektedir.
  20. Tevfik Fikret
  (24 Aralık 1867, İstanbul – 19 Ağustos 1915), 1888′de Galatasaray Lisesi’ni bi*tirdi ve yine Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştır. Devlet dairelerinde memuriyet, okullarda öğretmenlik yaptı. Okul yıllarında başladığı şiirle ilgilen*meyi sürdürdü.
  Servet-i Fünun dergisinin çevresinde şekillenen topluluğa katıldı. İlk kitabı Ru*bab-ı Şikeste (Kırık Saz) 1900′de yayımlandı. Tevfik Fikret’in Türk şiirinin Batılı bir kimlik kazanmasında rolü büyüktür. Fikret Abdülhak Hamit’in ve Galatasaray Sultanisi’nden hocası olan Recaizade Mahmut Ekrem’in tesiriyle Batılı anlayışta*ki şiire yönelmiştir. Fikret’in Servet-i Fünun anlayışına bağlı şiirlerinde işlediği konular özellikle aşk, tabiat ve günlük yaşamda karşılaşılan bazı küçük sorunlar*dır. Fikret, Servet-i Fünun topluluğunun dağılmasından sonra yazdığı şiirlerde toplumsal konulara yönelir.Bu şiirlerinin ana teması “hürriyet” ve “medeniyet”tir. İlk şiirlerinde sanat için sanat düşüncesinde olan şair, daha sonraki şiirlerinde top*lumcu bir anlayışa yönelir. Toplumu sıkan hürriyetsizliğe karşı yazdığı “Sis” şii*ri, büyük yankı uyandırır. Fikret,sanatının bu ikinci döneminde insanları birbirine
  düşürdükleri için bütün dinlere düşmandır. Tarihe ve kutsal değerlere de karşıdır. Fikret şiirlerinde çoğu zaman aruz ölçüsünü kullanmıştır. Şiirde beyit bütünlüğü*nü kırmış,anlamın bir beyitte tamamlanması geleneğini ortadan kaldırmıştır.Naz*mı nesreeşiiri düz yazıya)yaklaştırmıştır. Fransız şiirinden alınan soneyi şiirlerin*de kullanmış, divan şiirinin müstezat nazım şeklini tanınmaz hale getirerek “ser*best müstezat”biçimini geliştirmiştir. Fikret, pamasizm akımından etkilenmiştir ve pamasyenlere bağlıdır.Fikret’in “manzum hikaye” türünde şiirleri vardır;Balık*çılar,Nesrin,Ramazan Sadakası,Hasta Çocuk”gibi. Fikret çocuklar için yazdığı şi*irleri hece ölçüsünü kullanarak yazmıştır ve bu şiirlerini “Şermin “adlı bir kitapta toplamıştır.Şiir1erini “Rübab-ı Şikeste” ve “Haluk’un Defteri” adlı kitaplarda top*lamıştır.
  Tahsin Nahit
  Tahsin Nahit (d. 1887, İstanbul – ö. 12 Mayıs 1919, İstanbul), Galatasaray Spor Kulübü’nün 9 numaralı kurucu üyesidir. Hukuk eğitimi almıştır, şair ve oyun ya*zarıdır. Fecr-i Ati akımının bir üyesidir.
  Eserleri Oyun:
  Hicranlar (1908)
  Jön Türk (1909) Kösem Sultan (1912) Fİrar (1911)
  Şiir:
  Ruh-ı Bfkayd (1911)
  Şiirdeki karamsar ruh halinin Tevfik Fikret’i yansıttığı rahatlıkla söylenebilir.
  Bunun yanında Servet-i Foouncuların genel özelliği olan tablo gibi şiir yazma an*layışıyla, parnasizm aklIDlDlD özellikleri şair ile eseri arasındaki bağlantılardır.
  zrmbilisim katkıları ile 2009 seo yarışmasına katılan herkese başarılar yönetimi.
  2.METIN
  5.ETKINLIK
  … uçuş> . -uş: tam kafiye
  …. kuş
  … kar > -ar: tam kafiye
  … arar
  … şeydası ~ -sı: redif
  Şiirin ritmi, aruz ölçüsüyle sağlanmıştır. Ayrıca şiirdeki her türlü ses benzerli*ği şiirin ahengini sağlayan unsurlardandır.
  2. Grup: Elhan-ı Şita adlı şiir üç bent, iki dörtlük ve altı beyitten oluşan hem divan hem de Batı şiiri ile halk şiiri etkilerini taşıyan bir yapıya sahiptir.
  ı. Verilen bentte kar yağışının ritmi sağlanmaya çalışılmıştır. Karın yağış ritmi tüm şiirde verilmiş, tıpkı Yağmur şiirinde olduğu gibi, resim gibi şiir yazma anla*yışına uyulmuştur.
  2. Elhan-ı Şita şiirinin birimleri üç bent, iki dörtlük ve altı beyitten ibarettir. Bu birimler şiirin teması olan “kar”etrafında bir araya gelerek şiiri oluşturmuşlardır. 6.ETKINLIK’
  ı. Grup: Behçet Necatigil’in Kar Kar adlı şiirinde kar ve kar- kinayeli kullanıl*mıştır. Şair, şiirde bu iki sözcüğü tüm şiir boyunca gelişen bir tema içinde işlemiş*tir.
  2. Grup: Herman Hesse’nin şiirinde kış teması işlenmiş ve bu tema şiirde sü*rekli gelişen, üstünde bir şeyler söylenen bir şekilde verilmiştir.
  Farklı dönemlere ve ülkelere ait şiirlerde de aynı temanın işlenmesi, temanın evrensel bir nitelik taşıdığını göstermektedir.
  3. Elhan-ı Şita şiirindeki kar temasıyla, Yağmur şiirindeki yağmur teması Ser*vet-i Fünun Döneminde doğanın ve izlenimlerinin tema olarak seçildiğini gös*termektedir.
  Ayrıca Tanzimat Dönemi şiirlerinden farklı olarak bireysel temalaı:ın, duyuş ve algılayışın ön planda olduğu görülmektedir.
  4. Verilen bentte doğal dil, şairin algılayışla şiir, diline özgü söyleyişlerle, ken*di anlamları dışına taşarak kullanılmıştır.
  5. Elhfin-ı Şitfi şiirinde anjamaman özelliği taşıyan mısralar şunlardır: – Eşini gaib eyleyen bir kuş
  gibi kar
  Geçen eyyam-ı nevbaharı arar
  - Kapladı bir derin sükuta yeri karlar Ki hamilşane dem-b e-dem ağlar
  - Bir beyaz rişe-i cenah-ı melek gibi kar Seni solgun hadikalarda arar
  - Na’şın üstünde şimdi ey mürde Başladı parça parça pervaze karlar
  Ki semadan düşer düşer ağlar
  - Küçücük, ser-sefid baykuşlar gibi kar Sizi dallarda, lanelerde arar
  - Yuvalarda -yetim-i bi-efgan!*Son kalan ma-i tüyleri kovalar karlar Ki havada uçar uçar ağlar
  - Destinde ey sema-yı şita til de tildedir Berg-i semen, cenah-ı kebilter, sehab-ter … Dök ey sema -revan-ı tabiat gunildedir;*Hak-i siyahın üstüne safi şükilfeler!
  - Her şahsar şimdi -ne yaprak, ne bir çiçek!*Bir tüde-i zılal ü siyah-reng ü na-ümid … Ey dest-i asman-ı şita, durma, durma çek Her şahsarın üstüne bir sütre-i sefid!
  - Bir bad-ı hamüşun per-i safında uyuklar Tarzında durur bir aralık, sonra uçarlar.
  - Soldan sağa, sağdan sola lerzan ü girizan, Gah uçmada tüyler gibi, gah olmada rizan.
  - Ezhar-ı baharın yerine berf-i sefidi, Elhan-ı tuyGrun yerine samt-ı ümidi.
  Bu durum şili dilinin nesir diline yaklaştığını göstermektedir.
  6. Elhan-ı Şita şiirindeki tabiatla ilgili ifadeler, betimlerneler (tasvirler) yapıla*rak verilmiştir. Bu özellik resim sanatıyla ilişkilendirilebilir. Bu bakımdan şiir par*nasizm akımının özelliklerini yansıtmaktadır.
  7. Elhan-ı Şim şürindeki yan anlamlı kelime ve ifadeler:
  “Beyaz titreyiş, dumanlı uçuş kalplerin çılgın ezgileri, güvercinlerin şarkıları, derin sessizlik, beyaz melek kanadının saçağı, mavi tüyler, tabiatın ruhu, gölgeler siyahlıklar ve ümitsizlikler yığını, beyaz örtü, emelller gibi yağan kar, hayal gibi koşan kar, sessiz rüzgar, saf kanat, sükut ilahilerinin ezgileri, semanın eli, cömert*liğin eli, kışın eli, kuşların ezgileri, ümit sessizliği.”
  8. Verilen imgeler Tanzimat Döneminden farklı olarak Servet-i Fünun şairleri*nin eski kalıplardan çok farklı, yeni imge ve tamlama bulma arzularının yansıma*sıdır. Bu imgelerin kullanılma nedeni bireysel duyuş ve düşünüşü en yeni ve fark*lı biçimde yansıtma arzusudur.
  9. a. Birinci beyitte karlar emellere ve hayallere benzetilerek teşbih; karın koşması ifadesiyle de teşhis sanatı yapılmıştır.
  İkinci beyitte karın uyuklaması ifadesiyle teşhis, rüzgarın kanadı ifadesiy*le istiare sanatı yapılmıştır.
  b. Söz sanatları şiirin ahengini sağlamakla birlikte aynı zamanda anlatıl*mak istenenin de daha etkili anlatılmasını sağlamaktadır.
  10. Elhan-ı Şita şiirinde anlatılanların herkeste aynı duyguları uyandırması beklenemez. Bu durum edebi metinlerin çok anlamlılığıyla ilgilidir. Edebi metin okurun duygu, zevk, kültür düzeyi, bilgi birikimine göre anlam kazanan bir sanat eseridir.

  Bunlar bu senenin cevapları arkadaşlar...
  asi rabia ve manos bunu beğendi.
 5. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  11.SINIF EDEBİYAT104-105.SAYFA CEVAPLARI Biryay

  DEĞERLENDİRME
  1. Servet-i Fünûn’un Türk şiirine getirdiğiyenilikler nelerdir?
  Divan şiiri nazım şekilleri terkedilmiştir
  Konunun yapısına uygun, aruzundeğişik kalıpları kullanılır. Ahenk endişesiyle aynı şiirde değişik vezinlereyer verirler (Cenap Sahabettin).
  Batı edebiyatı nazım şekillerikullanılmıştır. (sone, terzarima)
  Şairler, mısra bağımsızlığıanlayışına ve ifadenin bir beyitte bitmesi geleneğine karşı koyarlar. Bütüngüzelliğine önem verirler.
  Sembolizm ve parnasizmakımlarının etkisi görülür.
  Serbest müstezat nazım şekli kullanılmıştır.
  Şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
  Şiirdeses ve ahenk güzelliği sağlanmıştır.
  2. Aşağıdaki cümlelerinbaşına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
  ( D ) Sone ve serbest müstezat, Servet-i Fünûn şairlerininen çok kullandığı nazım şekilleridir.
  ( Y ) Servet-i Fünûn şairlerihalkı bilinçlendirmek amacıyla şiir yazmışlardır.
  ( D ) Servet-i Fünûn şairleri“sanat için sanat” ilkesini benimsemişlerdir.
  ( D ) Şiirde düz yazıya yöneliş, şiir dilindeise geriye gidiş görülür.
  ( D ) Resim ve müzik, Servet-iFünûn şiirinde kelimeler kadar önemlidir.
  3. Aşağıdaki cümlede bulunan noktalı yere doğrusözcüğü yazınız.
  PARNASİZM “Sanat, sanat içindir.” anlayışıylaplastik güzelliği ön planda tutarak varlıklarındış görünüşünü tasvireden akımdır.

  [FONT=&quot]“Hayır,hayal ile yoktur benim alışverişim…[/FONT]
  [FONT=&quot]İnan kine demişsem görüp de söylemişim. ”[/FONT]
  4. Yukarıdaki dizeler hangi edebî akımın temelözelliğini ifade etmektedir?
  A. Romantizm B. Klasisizm C. Sembolizm
  D. Sürrealizm [COLOR=**ua]E. Realizm[/COLOR]

  Cevap:E
  5. Tablasındaki taze salataları övmek için “Badembunlar, badem!” diye bağıran satıcı, aşağıdaki söz sanatlarından hangisinebaşvurmaktadır?
  A. Benzetme B. Tenasüp C. Kinaye
  D. Hüsn-i Talil E. Açıkistiare

  Cevap:E

  6. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’inözelliklerinden biri değildir?
  a. Gazel ve kaside türünü sık kullanması
  b. “Sanat için sanat” ilkesiyle eserler vermesi
  c. Okumuş kitleye seslenmesi
  d. Aruz ölçüsünü kullanması
  e. Dilinin Arapça Farsça sözcük ve tamlamalarlayüklü olması

  Cevap: A

  [FONT=&quot]Yenibir duyarlığı, yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batı’yı hemen hemengünü gününe izlemişlerdir. Şiirlerinin imgelerle yüklü, sanatlı bir yapısıvardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerinideğiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşa*mı, kişisel tedirginlik veyakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir.[/FONT] (sorucenneti.net-alıntılardakaynak gösteriniz.)
  Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu veonun üyelerinden biri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
  a) Tanzimat – Abdülhak Hamit Tarhan
  b) Servet-i Fünûn – Cenap Şehabettin
  c) Garipçiler – Orhan Veli Kanık
  d) Millî Edebiyat – Mehmet Emin Yurdakul
  e) Cumhuriyet Dönemi – Faruk Nafiz Çamlıbel
  (ÖYS-1993)


  8- [FONT=&quot](I)1860-1885 yıllan arasında Fransa’da, sanatçıların etkisi altında kaldıklarıparnasizm, sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizme tepki olarakdoğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanatiçindir. ” ilkesine sımsıkı bağlan*malarıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleriServet-i Fünûn şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsileden Cenap Şehabettin olmuştur.[/FONT]
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerinhangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A. IB. II C. Ill D. IV E. V
 6. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  ELHAN-I ŞİTA(KIŞEZGİLERİ)  1. Yahya Kemal, “Şiir, musikinin kız kardeşidir. ” sözü ile neyivurgulamaktadır?
  Yahya Kemal bu sözle şiirde ahenk ,vezin (ölçü)ve ritmin önemini; şiir ve müziğin ayrılmaz bir ikili olduğunuvurgulamaktadır.Şiirin gizemi ezgisindedir.
  Ritm, müziğe ait bir terim olduğu hâlde,güzel sanatların bütün
  dallarında kullanılır. Ses, hece, biçim,görüntü, renk gibi ögelerin art arda
  düzenli olarak dizilişi ritmi oluşturur.Şiirde ritmden söz edilirken, hecelerin
  belli bir düzen içinde ve belli sayıdavurgulu vurgusuz, uzun kısa olarak dizilişi kastedilir.

  11.ETKİNLİK
  a. Şiirin müziğe yakınlaştırılmasında aruzun rolü nedir?
  Aruz ölçüsü şiirde ahengi sağlayan unsurlardandır. Aruz ölçüsündebelli kalıplar vardır ve bu kalıplarda heceler belli bir düzene göre açık vekapalı olarak sıralanırlar. Bu aruz kalıpları şiire ritim kazandırır. Aruzölçüsü, şiire ahenk, müzikalite, ritim sağlayan bir ölçüdür diyebiliriz.


  Şair, Elhân-ı Şitâ’da aruzun üç değişik veznini kullanır:
  a) Feilâtün mefâilün feilün(failâtün) (fa’lün)
  b) Mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün
  c) Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
  b. Şairin üç değişik aruz kalıbını kullanması, “sanat ve şiirdegüzellikten başka gaye ara*mama” tutumu ve şiirin müzikal değerini artırmaçabası ile nasıl ilişkilendirilebilir? Açıklayınız.
  Şairin üç farklı aruz ölçüsü kullanması şiirde anlam ile sesarasında bir uyum arayışı içinde olduğunu göstermektedir.. Bazı şarkılarınhareketli ve coşkulu, ba*zılarının ağır ve duygusal olması gibi bu şiirde deanlatımın akı*şına göre farklı ritmik özelliklere sahip kalıplar kulla*nılmıştır.Şair bunu yaparken şiirde ses ile anlam uyumunu kurmayı amaçlamıştır.

  12.ETKİNLİK
  a. Şiirin kafiyelerini bulunuz.
  … uçuş

  …kuş
  -uş: tam uyak
  …kar
  -ar: tam uyak
  …arar
  -(s)ı:redif
  …sürûd-ı şeydâsı
  -dâ: zengin uyak
  …neşîdeleri
  -i:redif
  …ferdâsı
  -er: tam uyak
  …yeri


  ….kelebek
  ….melek ……-ek: tam uyak

  ….üstünde
  ….yelpâze
  ….mürde
  ….pervâze ….. –de: tam uyak, -âze: zengin uyak

  b. “Arar, ağlar, kuşlar, yuvalar, kovalar, uçarlar” ve “lerze, serd,kebûter, bahâr, derin, yeri, rîşe, mürde, düşer, dallar, ser-te-ser, tüyler”kelimelerinde ortak ses nedir?
  Bu kelimelerde “r” sesi ortaktır. Aliterasyon sanatı yapılmıştır.

  c. Kışın hâkim olduğu dizelerde hangi ünsüzlerle (sert, yumuşak)aliterasyon yapıl*maktadır? Bu durumun nedenini açıklayınız.
  Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir / Berg-i se*men, cenâh-ıkebûter, sehâb-ı ter…” (Elinde, yığın yığındır: Yasemin yaprağı, güvercinkanadı, yüklü bulutlar.) “t” ünsüzü çokça kullanılmış, aliterasyonyapılmıştır. Bu dizelerde karın yağmaya başlaya*cağı anlamı vardır.“T” ünsüzünün tekrarıyla havanın soğumasını yansıtmak istemiştir şair.

  ç. Şair, şiirde kullandığı sesleri seçerkenniçin dikkatli davranmıştır?
  Şair karın yağışını hissettirmek, ses ahengini sağlamak içinsesleri seçerken dikkatli davranmıştır.

  2. Şiiri “Nazım = nesir + ahenk veya musiki” şeklinde formülleştirenCenap Şehabettin’in Elhân-ı Şitâ’sı için onun tabiriyle “musiki gibi şiir”denilebilir mi? Cevabınızı şiirden örnekler vererek açıklayınız.
  Cenap Şahabettin, şiiri duyguların ahenkli ve müzikal birsöyleyiş tar*zıyla dile getirilmesi olarak görmüştür. Şair, Elhan-ı Şitaşiirinde ahenkli söyleyişi kurmayı başarmıştır. Şiirin genelindeokuyucuyu olay içinde yaşatan bir anlatım akışı vardır, “kış, kar, beyaz, dö*külmek,uçmak, kanat, kuş, sessizlik, uyku” gibi söz*ler kış mevsiminin oluşturduğuçağrışımın gücünü ortaya koymaktadır.

  3. Elhân-ı Şitâ’yı kahramanlık şiiri okuyormuş gibi okumak doğrumudur? Neden?
  Doğru değildir, çünkü Elhan-ı Şita kahramanlık temalı bir şiirdeğildir? Şiirde söyleyişi belirleyen en önemli etkenlerden birinin şiirinbütününde hakim olan ana duygu olduğu unutulmamalıdır.

  13.ETKİNLİK
  a. Sone ve serbest müstezatla ilgili sunumunuzu gerçekleştiriniz.

  b. Elhân-ı Şitâ’nın sone ve serbest müstezat nazım şekillerindenhangisiyle yazıldığı*nı belirtiniz.

  4. Dizelerin bir araya getirilişinde dikkat edilen bir kuralın olupolmadığını söyleyiniz.
  Dizelerin bir araya gelmesinde anlam ve ses uyumuna dikkatedilmiştir. İlk bölümde artık mısra olarak tekrarlanan "Gibi kar,kar" sözleri bir ritim oluşturmanın yanı sıra karın kesik kesik yağı*şınıda yansıtmaktadır. "kar, arar, ağlar" kelime*lerindeki "ar"kafiyeleri de "kar"ı çağrıştırıyor. İkinci bölümdeki kelimelerinsıralanışından, karın daha yoğun yağdığı izlenimini çıkarabiliriz.

  5. Elhân-ı Şitâ’da “sözün beyitte bitirilmesi şartı”na bağlı kalınıpkalınmadığını belirleyiniz.
  Elhan-ı Şita şiirinde sözün beyitte bitirilmesi şartına bağlıkalınmamıştır.
  6. Elhân-ı Şitâ lirik, epik, pastoral, didaktik şiir türlerindenhangisiyle adlandırılabilir? Neden?
  Lirik bir şiirdir. Bir kış manzarasını, karın yağışını duygusalbir tarzda işlediği için lirik bir şiirdir.
  14.ETKİNLİK
  Dört gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. Elhân-ıŞitâ şiirini dört bölüme ayırınız. Şiirin bölümlerini gruplar arasındapaylaşınız. Grup olarak incelediğiniz dizelerde şairin ba*hara ve kışa dairnelerden bahsettiğini belirleyiniz.

  Şiirin birinci bölümü:

  Bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş,
  Eşini kaybeden kuş
  gibi kar
  Geçen ilkbahar günlerini arar…
  Ey kalplerin çılgın nağmeleri,
  Ey güvercinlerin ilahileri,
  O baharın işte budur yarını, geleceği:
  Kapladı derin bir sessizlik yeri,
  karlar
  Ki sessizce sürekli ağlar.

  Burada karların uçuşunun tasviri yapılmış, bahar mevsimi anılmış.Benzetmeler var: Karlar, beyaz titreyişler halinde dumanlı uçuşları olan eşiniyitirmiş kuşlara benzetilmiş.

  Şiirin ikinci bölümü:
  Ey uçarken düşüp ölen kelebek,
  Bir beyaz melek kanadının tüyü
  gibi kar
  Seni solgun bahçelerde arar.
  Sen açarken çiçekler üstünde,
  Ufacık bir çiçekli yelpaze,
  Ey ölü, şimdi senin cenazen üstünde,
  Parça parça uçmaya başladı
  karlar
  Ki gökten düşer düşer, ağlar.
  Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar,
  Küçücük, beyaz başlı baykuşlar
  gibi kar
  Sizi dallarda, yuvalarda arar.
  Gittiniz, gittiniz siz ey kuşlar,
  Şimdi boş kaldı büsbütün yuvalar;
  Yuvalarda – figansız yetim kalan-
  Son kalan mavi tüyleri kovalayan
  Karlar
  Ki havada uçar uçar, ağlar.

  Bu dizelerde bahara ait unsurlar işlenmiş. Şair baharda çiçeklerinüstünde dolaşan bir kelebeği hatırlıyor, karların yağışıyla çiçekler karlarlakaplanmış ve kelebek de ölmüştür. Bu bölümde kaybolan saadet duygusu yansıtılıyor.Şair, karları bir meleğin kanadının beyaz saçağına benzetmiştir.Karlarla ilgili betimlemeler var. Hüzün duygusu ön planda.

  Şiirin üçüncü bölümü:
  Ey kış günlerinin göğü!
  Elinde, yığın yığındır:
  Yasemin yaprağı, güvercin kanadı, yüklü bulutlar.
  Dök ey gök, -tabiatın ruhu uykudadır-
  Kara toprağın üstüne bembeyaz çiçekler…
  Her ağaçlık, şimdi -Ne yaprak ne çiçek!-
  Ümitsiz ve siyah renkli bir gölgeler yığını…
  Ey kış semasının eli, durma çek,
  Her ağaçlığın üzerine bir beyaz örtü.

  Şair gökyüzüne sesleniyor. Gökyüzünün, kara toprağın üstünebembeyaz çiçekler dökerek tabiatın ruhunu uyandırmasını istemektedir.
  Burada şairin gerçeklerden kaçma ve karın beyaz saflığına sığınmadüşüncesi olduğunu söyleyebiliriz.

  Dördüncü Grup: Şiirin dördüncü bölümü:
  Göklerden arzular gibi dökülüyor kar.
  Her yanda hayalim gibi koşturuyor kar.
  Sessiz bir rüzgârın saf kanadında uyuklar,
  Bir aralık durup sonra uçarlar.
  Soldan sağa, sağdan sola titreyerek ve kaçarak,
  Kâh uçarak tüyler gibi, kâh yuvarlanarak…
  Karlar… Sessizlik ilahilerinin ezgileri,
  Karlar… Bütün melekler âleminin bahçelerinin
  çiçekleri
  Ey göğün eli, kara toprak üzerine dök,
  Ey göğün eli, cömertliğin eli, kışın eli dök:
  Bahar çiçeklerinin yerine beyaz karı (dök)
  Kuşların nağmeleri yerine ümit sessizliğini (dök)

  Anlatımın akıcılığından ve ritminden kar yağışının başladığınıanlıyoruz. Kar yağışının havada uçuşması, dönerek ve yuvarlanarak yerlereinmesi anlatılmış. Kar yağışının, insana sessiz bir ümit hissi verdiği ifadeedilmiş.

  7. Tasvirleri durağan, hareketli oluşlarına göre değerlendirerekşiirde hareketin önemini ifade ediniz.
  Betimlemeler, karın hareketlerine göre verilmiş. Kar taneleriyeryüzüne usul usul inmektedir. Betimlemeler de buna uygun, fazla hareketlideğil, durağan olarak yapılmış.
  15.ETKİNLİK
  Sembolizm ve empresyonizmin özelliklerini tahtayasıralayınız. Bu akımların hangi • özellikleri Elhân-ı Şitâ şiirindegörülmektedir? Örnek veriniz.

  8. Doğal çevreyi anlatırken şair, nelere dikkat etmiştir?Anlatılanlar şairin duygu ve düşünce filtre*sinden geçmiş şekilde mi karşımızaçıkmaktadır? Niçin?
  Şair doğal çevreyi olduğu gibi değil, kendi anlayış ve zevkininsüzgecinden geçirerek anlatmıştır. Kar, şa*ire göre kuru kuruya bir doğa olayıdeğildir. Şair, ka*rın saflığını, temizliğini ve bütün çirkinlikleri örtenbeyazlığını yüceltir.
  16.ETKİNLİK
  a) Şiire hâkim olan duygu nedir?
  Kaybolan bir mutluluk duygusu
  b) Şair, doğa tasvirini kendi ruh hâlini anlatmak içinaraç olarak kullanmış olabilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinizeyazınız.
  Şair, ruh halini anlatmak için doğa tasvirini araç olarakkullanmıştır. Bahar ve kış mevsimiyle ilgili kavramları iç içe işlemiş,ruhundaki hüznü, karmaşayı yansıtmıştır. Baharın kaybolmasına üzülen şair,kışın gelişine hüzün duysa da isyan etmemekte bu doğa olayıyla ruhunudinlendirmektedir.

  9. Karların önce yavaş yavaş ve parça parça, sonra hızlı hızlı velapa lapa yağışı ile şairin ruh hâli arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
  Bu, şairin ruhundaki değişimleri yansıtmaktadır. İnsanın öncehüzünlenip sonra gözyaşı dökmesi gibi…
  10. Şiirin temasını bulunuz. Temanın soyuta mı, somuta mı; bireye mi,topluma mı daha yakın oldu*ğunu açıklayınız.
  Kar ve hüzün, kaybolan mutluluk – Bu tema soyuttur, bireyeyakındır.
  11. Şiirde işlenen temanın evrensel özellik taşıyıp taşımadığınısöyleyiniz.
  Şiirde işlenen tema evrensel bir nitelik taşımaktadır.

  12. Şairin ruh hâli ve şiire hâkim duygu ile şiirin yazıldığı dönemiilişkilendiriniz. Şiiri oluşturan zih*niyeti belirtiniz.
  Şairin ruh halinde karamsarlık ve melankoli görülüyor. İnsanıhüzünlendiren ve derin düşüncelere yönelten doğa betimlemelerine ağırlıkvermiş. Servetifünun sanatçılarının genel ruh yapısını yansıtmaktadır.Servetifünun dönemi zihniyeti hakimdir.

  13. Divan şiirindeki gazel, kaside gibi türlerde işlenen temalarlaElhân-ı Şitâ şiirinin temasını karşılaş*tırınız. Şiirin içeriğinde Tanzimat’labaşlayan yenilikle Elhân-ı Şitâ’nın teması arasındaki ilişkiyi söyleyiniz.
  Divan şiirindeki gazellerde aşk, sevgiliye özlem, dünyanıngüzellikleri; kasidelerde ise din ve devlet büyük*lerine övgü gibi temalarişlenmiştir. Elhan-ı Şita şiirinde ise bireysel bir tema farklı bir bakış açı*sıve üslupla işlenmiştir. Elhan-ı Şita şiiri, ele aldığı temanın bireysel olmasıbakımından divan şiirine benzemektedir. Ancak temanın işleniş biçimi vekullanılan üslup bakımından kendine ve dönemine özgüdür.

  14. Şiirin dilini konuşma dili ile karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıklarısöyleyiniz.
  Dil olarak Arapça ve Farsça kelimelerle yüklü ağır bir dilkullanılmış. Şiirin günümüz Türkçesine çevrilmiş bölümünde zaman zaman konuşmadiline daha yakın bir kullanımın olduğunu görüyoruz. Ancak sanatlı, istiarelibir söyleyiş olduğundan sanatsal bir dil vardır.

  Bir dizenin ortasından başlayıp birkaç dize sonra biten,yan yana getirildiğinde nesir parçası zannedilebilecek cümleleri,düz yazı gibi okuyunuz. Elde ettiğiniz yeni metnin güçlü ve pürüzsüz bir nesirparçası olup olmadığını tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.


  15. Şiirde bahara (mutluluğa) ait birçok şeyin kışın gelmesiylekaybolduğu ifade edilmektedir. Şair, hangi varlığı mutluluk duygusu ileilişkilendirmiştir?
  Şair, kışın gelmesiyle bahara ait unsurların yok olmasından elemduyuyor. Kışın, bahar çiçekleri yerine kar taneleri var. Kar taneleri, mutlulukve hüzün duygusunu bir arada veriyor şaire.
  16. Şiirdeki diğer imajları göstererek bunların nasıl kullanıldığınısöyleyiniz.
  Şiirdeki imajlar (imgeler):
  "Beyaz titreyiş, dumanlı uçuş kalplerin çılgın ezgile*ri,güvercinlerin şarkıları, derin sessizlik, beyaz me*lek kanadının saçağı, mavitüyler, tabiatın ruhu, göl*geler siyahlıklar ve ümitsizlikler yığını, beyazörtü, emeller gibi yağan kar, hayal gibi koşan kar, sessiz rüzgâr, saf kanat,sükût ilahilerinin ezgileri, semanın eli, cömertliğin eli, kışın eli, kuşlarınezgileri, ümit sessizliği."

  17. Dizelerdeki söz sanatları ile şairin “resim gibi şiir” yazmagayretini ilişkilendiriniz.
  Şiirdeki söz sanatları genelde teşbih ve istiaredir. Bu daşiirin anlamsal kurgusunda gözlemin ve betimlemenin önemli bir etkisi olduğunugöstermektedir. Şair, doğayı bir ressam dikkatiyle izlemiş,gördüklerini kendi bakış açısına göre yorumlamış ve tablo gibi şiir yazmıştır.
  18. “Küçükken en tatlı eğlencem, resimli kitapların yapraklarınıçevirmekti.” diyen şairin şiiri için “resim gibi şiir” denilebilir mi? Neden?
  Evet, denilebilir. Şair resim gibi şiir yazmıştır. Şairin güçlübetimlemeleri vardır. Şair, kelimelerle adeta bir kış tablosu çizmiştir.

  18.ETKİNLİK
  Onuncu etkinlikte yaptığınız resim veya yazdığınız öykü yada şiirle Cenap Şehabettin’in şiirindeki kar manzarasının farklılıklarınıbelirleyiniz.

  19. Şiirde anlatılan duyguların bireysel olup olmadığını söyleyiniz.

  20. Şiirle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
  21. Şair ile anlattığı manzara arasındaki ilişkiyi ifade ediniz.
  Şair, tabiatı canlı bir varlık, insan gibi düşünmüş. Karınyağışıyla ilgili betimlemelerle şair ruhsal durumunu yansıtmıştır.

  22. Şiirde anlatılanların düz yazı ile ifade edilip edilemeyeceğinibelirtiniz. Ulaştığınız sonucu, nede*nini de belirterek defterinize yazınız.
  Düz yazı ile ifade edilemez. Çünkü düz yazı ile aynı duygularıyakalamak mümkün değildir. Düz yazıda şiirdeki ahenk, ritim unsurlarıkaybolacaktır.

  23. Temanın ele alınış biçimi, aruzun farklı kalıplarının bir aradakullanılışı, dil ve anlatım yönünden değerlendirildiğinde Elhân-ı Şitâ şiiri,divan ve Tanzimat şiirinden hangisine daha yakındır? Bu yakınlık, o geleneğindevamı şeklinde algılanabilir mi? Açıklayınız.
  24.
  Elhân-ı Şitâ şiiri temanın ele alınış biçimi yönünden Tanzimatşiiri geleneğine yakındır çünkü divan şiiri*nin klasik konularının dışınaçıkmıştır. Şiirde aruzun farklı aruz kalıplarının kullanılması Servet-i Fünunşiirinin bir özelliğidir. Şiir dil ve anlatım yönünde divan şiiri geleneğineyakındır.
  19.ETKİNLİK
  Elhân-ı Şitâ’yı seçtiğiniz günümüz şiiri ve kitabınızın 35.sayfasındaki Namık Kemal’e ait kasideyle tema, ölçü, dizelerin kümelenişi, dil,anlatım yönünden karşılaştırınız. Benzer*lik ve farklılıkları defterinizeyazınız.

  25. Cenap Şehabettin’in fikrî ve edebî yönüyle ilgili çıkarımlardabulunarak sonuçları maddeler hâ*linde tahtaya yazınız.
  · Servet-i Fünun’un TevfikFikret’ten sonra en önemli şairidir. Asıl meslegi doktorluktur. İhtisas içingittigi Fransa’da tıptan çok şiirle ilgilenerek sembolizmi yakından takip etmişve bu akımdan etkilenmiştir.
  · Şiirde kelimelerimüzikal değerlere göre seçerek kullanır.
  · Tıp öğrenimi içingittiği Fransa’da edebiyatla ilgilenmişve sembolizmden etkilenmiştir.Ancaksembolizmi kavramakta yetersiz kalmış, şiirlerinde bol bol istiare kullanmış veses uyumuna dikkat etmiştir.
  · Ağır bir dil ve süslü anlatım enbelirgin özellikleridir.
  · Şiirlerinde aruzunbirden fazla kalıbına, genellikle de karışık kalıplarına yer vermiştir.
  · Aşk ve doğa en çokişlediği konulardır.
  · Dili oldukça ağırdır.Bilinmeyen Arapca ve Farsça kelime ve tamlamalar kullanır.
  · Duygu ve hayal yüklütamlamalar kurar. Serbest müstezadı çok kullanmıştır.
  · Aynı şiirde birdenfazla aruz kalıbı kullanmıştır.
  · Aşk ve tabiat değişmez konularıdır.
  · Sanatı, sanat, hattagüzellik için yapmıştır.
  · Bolca sembollerkullanmış, tabiatla iç dünyanın kompozisyonunu çizmiştir.
  Düz yazıları da vardır: Hac Yolunda, onun geziyazısıdır. Suriye Mektupları ve Avrupa Mektupları da gezi türündedir.
  Diğer nesirleri: Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh,Tiryaki Sözleri (kendi vecizeleri)
  Tiyatro eserleri: yalan (dram), Körebe(komedi)

  26. Cenap Şehabettin’in eserinde dile getirdikleri ve ruh hâli, şairinyaşadığı dönemin gerçekliğiyle ne derece örtüşmektedir?
  Dönemin gerçekliğiyle örtüşüyor. Servet-i Fünunsanatçılarının çoğunda karamsarlık, hüzün bireysellik görülür.

  SAYFA104
  YORUMLAMA-GÜNCELLEME
  1. Cenap Şahabettin’in doğayı, duygularını yansıtacak biçimdeanlatması, kendi ruhunun aynası olarak görmesi ve Tevfik Fikret’in gençlikten,gelecekten beklentileri; Servet-i Fünûn sanatçılarının ya*şadıkları ortamdanmemnun olmamalarına bağlanabilir mi? İki şairin hayatı ile şiirleri arasındakiilişki hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yorumlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
  İki sanatçı da bulundukları ortamdan memnun değildir. TevfikFikret, dönemin siyasi anlayışına tepkisini sert bir üslupla dile getirirken,Cenap Şahabettin, karamsar, kapalı bir üslubu tercih etmiştir.

  2. Servet-i Fünûn şiirinin edebiyatımızdaki yeri ve değeri nedir?
  Divan şiiri nazım şekillerinin terk edilmesi, şiirde ses ve anlamarasında sağlam bir bağ kurulması, şairlerin, imgeleri şiirde ustalıklaişlemeleri, Batılı nazım şekillerinin kullanılması,(sorucenneti.net-alıntılarda kaynak gösteriniz.) serbest müstezatın başarılıörneklerinin verilmesi, mensur şiirin bu dönemde ortaya çıkması Servet-i Fünunşiirinin edebiyatımızda önemli bir yeri olduğunu gösterir.
  3. Servet-i Fünûn şiirinin özelliklerini belirleyerek maddelerhâlinde tahtaya yazınız.

  4. Yeni Türk şiirinin Servet-i Fünûn’la başladığı yolundaki kabulündayanak noktasını belirleyiniz.
  Şiirde hem temada hem de içerikte değişiklik yaparak yeni Türkşiirinin temelini attıklarını söyleyebiliriz.
  20.ETKİNLİK
  a. İki gruba ayrılınız. Tevfik Fikret’e ait aşağıdaki dizelerleilgili düşüncelerinizi anlatan kısa yazılar yazınız.
  Birinci grup: “Vatan, çalışkan insanların omuzları üstündeyükselir.”
  İkinci grup: “Yükselmeyen düşer: Ya ilerleme, ya düşme!”
  b. Yazınızı bitirdikten sonra diğer grubun üyelerinden birine okuyupincelemesi için veriniz.
  c. Grup içinde oylama yaparak en beğendiğiniz iki yazıyı belirleyiniz,
  ç. Her iki grubun belirlediği toplam dörtyazıyı sınıf panosuna asınız.
 7. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  11. Sınıf BİRYAY TürkEdebiyatı Ders Kitabı Cevapları -Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri sayfa75-78


  SAYFA75
  “Türkkültürü” ve “Batı kültürü” kelime gruplarının size çağrıştırdığı kelimeleriaşağıya yazınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Türkkültürü: Türktoplumuna ait maddi ve manevi değerlerin tümü. Yaşam tarzı, giyim, her türlüdavranış ve anlayış biçimi, gelenek ve görenekler…
  Batıkültürü: Batıtoplumlarının yaşam biçimi, Batı’nın bilim, sanat, felsefe anlayışı vb.
  1. Kültürler arası etkileşimin nedenleri nelerdir?
  Kültürlerarası etkileşimin nedenleri:
  a) Coğrafietmenler
  b)ekonomik etmenler
  c) dinietmenler
  e) millive etnik etmenler

  2. Bilgi birikiminizikullanarak Türk kültürünün tarih boyunca hangi kültürlerden etkilendiğinisöyleyiniz.
  Türkler,Hun ve Göktürk devletleri zamanında (5-7. yüzyıllar) Çin uygarlığından vekültüründen etkilenmiştir. Uygurlar zamanında bu etki iyice artmış, Türkler Çinkökenli Mani ve Buda dinlerini benimsemişlerdir.
  Onuncuyüzyıldan itibaren Türklerin Müslüman olmasıyla Arap ve İran kültürlerininetkisi görülmeye başlar. Bu etki, Türklerin yazı dillerini bile değişmelerine,Arap alfabesini kullanmalarına kadar varır. Türk İslam kültürünün temel kaynağıİran yani Fars kültürüdür. Çünkü Türkler İslam kültürünü daha çok İranlılardanalmışlardır.
  Osmanlıdöneminde de Arap ve İran kültürünün etkileri devam etmiştir.
  Tanzimat’tanönce Türklerin kültür etkileşimlerinin temel nedeni “din’’di. Tanzimat’labirlikte Batı kültürünün etkisine girilmiştir. Batı kültürüne yönelmede dindeğil, bilim, sanat, modernizm gibi faktörler etkili olmuştur.F
  3. Kültürel hayatın şekillenmesinde gazetelerin yeri ve önemi nedir?
  Kültürelhayatın şekillenmesinde gazetenin önemli bir rolü vardır. Günümüzdeteknolojinin gelişmesiyle iletişim araçları çoğalsa da (televizyon, internetvb.) toplumsal bilinçlenmede gazete önemli bir iletişi aracıdır. Gazetearacılığıyla yerel, ulusal ve evrensel her türlü bilgi ve olay okuyucuyaulaşır. Bu nedenle kültür hayatındaki gelişmelerde de gazetenin rolü büyüktür.
  SAYFA76
  1.Metne göre, hangi tür romanları tercüme etmemeliyiz? Neden?
  Metne göreaşk ve benzeri bireysel konuları işleyen romanları tercüme etmemeliyiz.
  2.Metnin ana düşüncesini belirleyiniz.
  “Çevirisiyapılacak eserlerin toplumu nasıl etkileye*ceği düşünülmelidir.”
  3.Çevirilerin, Batı’dan yapılmasının sebebi nedir?
  Her alandaileri bir seviyeye yükselmiş olmasından dolayı Batı’dan çevirileryapılmaktadır.
  4.“İlim ve fen için ihtiyacımız gün gibi aşikâr olup daha çok hikâye çevirilerinede muhtacız.” cüm*lesini açıklayınız. Yazar, İlmî eserlere ve hikâyeye olanihtiyacı niçin bir tutmuştur?
  Bilim vetarih konulu hikâyelerin çevrilmesi ile oku*yucu aydınlanacak, yenigelişmelerin farkında ola*caktır. Hikâyelerde tarihi konuların olması da okuyu*cunungeçmişi daha iyi kavrayıp yorumlamasını ve bugünkü yolunu çizmesi için faydalıolacaktır.
  5.Tercümesi yapılacak hikâyeler hangi türdendir? Niçin?
  Tercümesiyapılacak hikâyeler üç türlüdür:
  Kötüahlakı yeren, iyilikleri öven hikâyeler
  Bir tarihiolayı ibret verecek şekilde anlatan hikâyeler
  Herinsanın bilmesi gereken bilimsel konuları içeren hikâyeler
  TanzimatDöneminin sosyal, siyasi ve kültürel yapısıyla ilgili hazırladığınız sunumuarkadaşlarınızla paylaşınız.
  TanzimatDöneminin sosyal, siyasi ve kültürel yapısı ile ilgili çıkarımlarınızımaddelendirerek defterinize yazınız.
  “Doğu’yayaptığım önceki bir seyahatte, bir Fransız aşçıya sahip bulundukları, Parislibirkaç kadının resimlerini gösterdikleri ve Le Figaro (Lö Figaro) gazetesineabone oldukları için saf kimselerin medeni Türkler dediği Türklerden bazılarınıgörmüştüm. Genç Türkiye’nin bu numuneleri, itiraf ederim ki üzerimde müsbet birintiba bırakmamışlardır. Onlar soydan, do*ğuştan, eğitimden gelen kendikusurlarına bizim bütün kusurlarımızı da eklemişlerdi; böylece de her türlükusur ve kabahatin epeyce zengin bir koleksiyonunu üzerlerinde toplamışlardı. ”
  6.Yukarıdaki metin, Fransız arkeolog Georges Perrot (Corç Perıt)’ın 1861’deAnadolu’ya yaptığı seyahatin hatıralarından bir parçadır. Hayal gazetesindenalınan metni ve Fransız arkeologun izlenim*lerini birlikte değerlendirerekTanzimat sonrasında Batı kültüründen etkilenmenin daha çok hangi yönde olduğunubelirtiniz.
  ArkeologPerrot’ın anlattıklarına göre Türkler, Tan*zimat döneminde Batı’nın daha çokyaşam biçimin*den ve kültüründen etkilenmiştir. Perrot, Batı’nın kendine özgüyaşam biçiminin Türk toplumuna hiç*bir faydası olmayacağını ifade etmiş, aynızamanda Türklerin kültürel yapısını bozduğunu dile getirmiştir.
  7.“Tanzimat Döneminde ‘toplum için sanat’ anlayışı ile eserler verilirdi.”cümlesi doğru bir yargıyı mı ifade etmektedir? Niçin?
  Tanzimatdöneminin birinci dönem sanatçıları (Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa, AhmetMithat Efendi, Ah*met Vefik Paşa…) toplum için sanat anlayışıyla eseryazmışlardır. İkinci dönme yazarlardan Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdasıadlı romanında toplumsal bir konuyu dile getirmiştir. Aynı sanatçı, şiirlerindebireyseldir. Samipaşazade Sezai, esaret konusunu işlediği romanı olanSergüzeşt’te toplumcu bir anlayışta olmasına rağmen genel olarak sanat sanatiçindir anlayışıyla eserler vermiştir. Abdülhak Hamit Tarhan ise hemşiirlerinde hem de tiyatro eserlerinde bireyseldir.
  8. “Sanat,toplum içindir.” görüşünü savunanlar hangi sanat akımının temsilcileridir?
  “Sanat,toplum içindir.” anlayışı ile eser veren Tanzimat sanatçılarını aşağıdakinoktalı yerlere yazınız.
  Sanattoplum içindir anlayışını savunan birinci kuşa*ğın çoğu romantizminetkisindedir. Recaizade Mah*mut Ekrem ve Samipaşazade Sezai ise romantizm*denrealizme geçişi sağlamışlardır.
  NamıkKemal, Şinasi, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa, gibisanatçılar toplum için sanat anlayışına sahiptirler.
  1. AliSuavi’ye göre toplumsal iletişimin sağlanmasında gazeteler hangi görevleriüstlenmiştir?
  GAZETE
  “Birdevlet ve milletin yeniden canlanması gazete*lerle olur. Çünkü herkes,başkasına zarar vermeye*cek fikir ve bilgisini gazeteye yazıp bastıracağındanâlimlerin bilgisi, bazı kişilerin uydurduğu sözler her*kese bildirilir; muhtaçve zulme uğramışların hâlleri ilan edilince herkesin gayretinden, yardımındanfay*dalanılır. İşte bu sebepten, gazetesi çok olan memleketlerde hiçbir şeygizli tutulmaz. İlim kimseden esirgenmez ve muhtaçların sıkıntısı sürekliolmaz.” cümleleri gazetelerin toplumsal yaşamdaki görevle*rini anlatmaktadır.
  2.Aşağıdaki kelimelerin karşılıklarını metne göre belirleyip noktalı yerlereyazınız.
  Mektep(okul): Öğrenci:
  Mektep(okul): Gazete Öğrenci: Okuyucu, halk
  3. Metninözgün hâli, divan edebiyatı metinlerinde gördüğümüz süslü ve anlaşılmaz yazıdiline mi, Tanzimat Döneminde yaşayan halkın rahatlıkla anlayabileceği konuşmadiline mi daha yakındır? Neden?
  Metninözgün hâli, divan edebiyatı metinlerinde gör*düğümüz süslü ve anlaşılmaz yazıdiline daha ya*kındır.
  ETKİNLİK4
  GazetelerinGörevleri ile İlgili Ali Suavi’nin Düşünceleri
  GazetelerinGörevleri İle İlgili Benim Düşüncelerim
  Gazetelerdevlet ve mil*letin iç işlerini, günlük işlerini; yabancıların niyetlerini,âdetlerini, sırlarını, hazırlıkları*nı yazıp yayımlar. Bu sebeple ortaya çıkmışveya çıkacak hâlleri herkes bilir ve ona göre hareket eder.
  Kendidüşüncelerinizi ya*zınız.
  b. İkigörüş arasındaki benzerlikleri buraya yazınız.
  Kitabınızın30. sayfasında bulunan “Vazife ve Mesuliyet (Had ve Hak)” başlıklı bil*gilendiricimakalenin de gazete yazısı olmasından yola çıkarak Tanzimat Döneminde gaze*teninişlevlerini söyleyiniz.
  Bu metinile “Vazife ve Mesuliyet (Had ve Hak)” baş*lıklı makaleden yola çıkarakTanzimat dönemindeki gazeteciliğin amacının hukuk, sosyal yaşam, siyasetgibi alan*larda ortaya çıkan yeni kavramları ve anlayışları hal*ka öğretme,halkı bilinçlendirme olduğunu söyleyebiliriz.
  1. Metninbeşinci paragrafındaki “hükümetin uyarıları” sözüyle anlatılmak istenenuyarılar neler olabilir?
  “Hükümetinuyarıları” sözüyle devletin her türlü faa*liyeti, açıklamaları ve halkaduyurmak istedikleri anlatılmak istenmiştir.
 8. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  SAYFA 42:
  SORU: Hürriyet’in Kasidesinin yazılış amacı nedir?

  CEVAP: “Hürriyet”e övgüsunmak, toplum ve birey için hürriyetin ne denli önemli olduğu anlatmak için …
  SORU: Kasidenin ahenk özelliklerini,nazım birimini,temasını ve imgelerinibulunuz.

  Ölçü: Aruz ölçüsü(Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâilün kalıbında)
  Ses Benzerlikleri: Tekrar eden “-den” ler redif, “-et’ler tam kafiyedir.
  Söyleyiş tarzı: Şiirin iç akışında, kasidenin sunulduğu kişinin özellikleriniyansıtan kelime ve tamlamalar seçilmiştir. Namık Kemal’in kasidesi ise soyutbir konuya yazıldığı için şair çok fazla mübalağa sanatını kullanmamıştır. Budurum, şiirlerin yazıldığı ortamın zihniyetiyle, yani edebî, siyasi ve sosyalözelliklerime yakından ilgilidir.
  Tema: Hürriyet sevgisi
  İmgeler: Vatan yolunda toprak olmak,hamiyet kanıyla yoğrulmak, gayret-cevher,zincire vurulmuş aslan, hürriyetin güzel yüzü,

  SORU1: Tanzimat Dönemindenönce yazılan klasik kasidelerinde hangi temalar işlenirdi?
  CEVAP: Din ve devletbüyüklerine övgü…
  SORU2: Namık Kemal’in kasidesinde işlediği tema ile klasik kasidede ele alınantemayı karşılaştırdığınızda belirlediğiniz benzerlik farklılıklar vebenzerlikler nelerdir?

  Her ikisinde de övgüvardır,ama klasik kasidede din ve devlet büyüklerine övgü yer alırken HürriyetKasidesi’nde soyut bir kavram olan hürriyet övülmüştür.
  SORU3: Namık Kemal’in kasidesi şiir türlerinden hangisine uygun ton ve vurguylaokunmalıdır? Neden?

  CEVAP: Epik bir tonlama vevurguyla okunmalıdır? Çünkü hürriyetin niteliğine uygun şatafatlıyiğitçe,mertçe ,kahramanca bir üslupla yazılmıştır.
  SORU 4: Şiirin söyleyiş tarzı ile yazıldığı dönemin sosyal ve siyasi yapısıarasında nasıl bir ilişki kurulabilir?

  CEVAP: Şiirde hürriyeteövgü temasının şekillendirdiği epikçe söyleyiş tarzı dönemin sosyal ve siyasiyapısıyla yakından ilgilidir.
  Soru-5: Şair “bab-ı hükumet, ey yareli şir-i jiyan” sözleriyle kimi ve neyikastetmektedir?

  SORU6: Şiirde geçen“milet,vatan,devlet,hürriyet” gibi kelimelerin Tanzimat döneminin tarihi vesosyal değerleriyle ilişkisini açıklayınız.Dönemin anlayışını ve değerleriniyansıtan diğer kelimeleri de siz söyleyiniz.
  CEVAP: Tanzimat dönemi,yeni değer ve kavramlarla yeni türlerin bir arada kullanıldığı bir dönemdir. Budevirde başlatılan sosyal, siyasi, askerî, ekonomik, idarî yenilikler,insanların dünya algısını da belli oranda etkilemiştir. Eskiden insanlarınhürriyetle ilgili bir sorunları yoktu. Ama devrin sosyal ve siyasi yapısınınetkisiyle hürriyet üzerinde konuşmak değerli bir hal aldı. Bunun en önemlisebebi, Avrupa’dan ithal edilen kavramlar, değer yargılarıyla Osmanlıdevletinin zor bir devirden geçmesidir. Devlet, savaşlarda yeniliyor, ekonomisiçok kötüye gidiyordu. Bu durumda yaşayan insanlar da ülkelerinin bağımsızlığınıkaybedeceğinden korkuyorlardı. Şair de hürriyet’in bu devirde yaşayanlar içinneden önemli olduğunu şiirinde anlatmaya çalışmıştır. Sonuç olarak, bu şiirindevrin gerçekliğini doğru bir biçimde yansıttığını söyleyebiliriz.Döneminanlayışını ve değerlerini yansıtan diğer kelimeler:
  “Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten> tarihi bir değeri
  Mürevvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten > sosyal değeri
  Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten > sosyal değeri
  SORU 7: Şiirin temasının Tanzimat yıllarında yaşanan sosyal,siyasi gelişme vedeğişmelerle ilişkisini açıklayınız.

  CEVAP: Cevabı 6.sorudaverildi.
  SAYFA 43:
  SORU8: “Dönersem *****yim millet yolunda azimetten/Anılsın mesleğimde çektiğimcevr ü meşakkatler” dizelerinde hangi şahıs veya iyelik eki kullanılmıştır?Aynı şahıs eklerinin kullanıldığı diğer örnekleri metinden bulup tahtayayazınız.Bu kullanımları 15.16 ve 17.beyitteki şahıs ifade eden sözcük veeklerle karşılaştırınız.

  CEVAP: 1.tekil şahısekleri (ben)kullanılmıştır.15.16 ve 17.beyitlerde 1.çoğul şahıs (biz)kullanılmıştır.
  9. “Hürriyet Kasidesi” ile aynı temayı işleyen Divan şiiri örneklerinin bulunupbulunmadığını söyleyiniz.

  CEVAP: Hürriyet temasıTanzimatla birlikte edebiyatımızda işlenen bir tema olduğu Divan şiirinde butemayı işleyen şiir bulunmaz.
  b) SORU: Tanzimat şiirinde görülen yeni kavramların Aydınlanma Dönemi ileilişkisini belirleyiniz.

  CEVAP: Tanzimat şiirindegörülen “akıl,ilerleme,deney,hürriyet” kavramları Aydınlanma düşüncesiyleilişkilidir.Çünkü Aydınlanma Dönemi Ortaçağ’da hüküm süren dünya görüşüne karşıyeni bir dünya görüşünün ortaya çıkması ve temellendirilmesidir.Bu düşünceye göreaklın aydınlattığı kesin doğrulara ve bilginin ilerlemesine dayanan entelektüelbir kültür egemen olmalı ve kültür sonsuz şekilde ilerlemelidir.Böyleceilerleme ideali insanın geleneğin köleliğinden kurutlarak sürekli mutluluk veözgürlük yolunda gelişeceği düşüncesine dayandırılır.
  SORU 10: Namık Kemal’in bukasidesi lirik,didaktik,epik , satirik ve dramatik şiir türlerinden hangisinedaha yakındır?
  CEVAP: Kasidede bolcaeleştiri yapıldığından satirik şiire daha yakındır.
  SORU 11: İncelediğiniz şiir “Sanat sanat içindir.” “Sanat toplum içindir.”Anlayışlarından hangisine daha yakındır?

  SORU : HürriyetKasidesinde hangi edebi akımın etkileri görülür?
  CEVAP : Romantizmin…
  SORU 12: Kasidenin divan ve Tanzimat şiiri geleneğiyle ilişkisiniaçıklayınız.Şiirin klasik kasidenin hangi özelliklerini yansıttığınıbelirleyiniz.

  SAYFA 44:
  B) SORU : Edebiyatımızda ilk kez Namık Kemal tarafından kullanılan kelime veyakelime grupları hangileridir?

  CEVAP: Vatan, millet,özgürlük…
  SORU: Bu şiir Namık Kemal’in fikirlerini ne derecede yansıtmaktadır?

  Namık Kemal, doğrubildiğini söylemekten çekinmeyen bir yazardır. Vatanını ve hürriyetini çoksevdiği için, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlardan kurtarılması için elindengelen her türlü gayre*ti göstermiştir. (Vücudun mayası, vatan toprağıdır; buvücut, acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olursa, en küçük bir üzüntüduyulmaz. ) Devrin siyasi kişileriyle de irtibatı olan şair, hükümeti yanlışicraatları sebebiyle eleştirmştir. (Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten/Çekildikizzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten… Dünyada zalimin yardımcısı, aşağılıkkimselerdir; insafsız avcıya hizmetten zevk alan ancak köpektir…)Bu eleştirionun dürüst bir insan olduğunu gösterir. Şiirinde de dediği gibi, makam, malmülk ve şöhret için alçalmamış, hak bildiği yolda hiçbir şeyden korkmadandosdoğru ilerlemiştir. Ona göre Avrupalıların Osmanlı’ya göre bazı tekniküstünlükleri vardır. Bu teknik üstünlüğü onlardan alırsak, biz*deki “hamiyet”mayası bizi onlardan daha zengin ve üstün yapacaktır. Bu amaçla yazdığıyazılarda ülkenin İslam birliği içinde refaha kavuşabileceğini, ülkenin ırkolarak farklı köklerden gelen milletlerinin tek bir potada, yani din potasındabirleşebileceğine inanmış bir fikir adamıydı. Ayrılıkları değil, birlik olabileceğimizyönlerimizi hep en üstte tutmalıyız. Namık Kemal, bu ideali uğrunda pek çokeser yazmıştır.
  Bu şiir Namık Kemal’in en fazla ezberlenen, bilinen şiiridir. Onun şahsiyetininbütün olumlu taraflarıyla, hürriyet kavramı etrafında ördüğü düşüncelerini eniyi yansıtan bu şiir, hürriyet ve vatan sevgisinin en değerli örneğidir. Buşiir, sadece edebî anlamda bir tesire sahip değildir. Toplum üzerinde olumlutesirleri olan, vatan ve hürriyet sevgisini kuşaklara aşılamış bir eserdir. Buşiir, devrin zihniyetini yansıtan bir aynadır.
  2.METİN
  SORU:Ziya Paşa’nın gazelinin ahenk özelliklerini,nazım birimini, temasını, veimgelerini bulup yazınız.

  CEVAP:
  Ölçü: Aruz ölçüsü
  Ses benzerlikleri: İlk beyitte “-ler gördüm” redif, “âne” zengin uyaktır.Herbeytin son dizesinin de kendi arasında uyaklı olduğunu unutmayınız.
  Nazım birimi: Beyit
  Tema: Toplumsal eleştiri
  İmgeler: Küfür diyarı,akıl hastahanesi durumundaki Bâb-ı Âli
  SAYFA 45:
  SORU 1: Tanzimat’tan önce yazılan klasik gazellerde hangi temalar işlenmiştir?

  CEVAP:Aşk,kadın,şarap,tabiat güzellikleri…
  SORU 2: Ziya Paşa’nın gazelinde işlediği tema ile klasik gazelde ele alınantemayı karşılaştırınız.

  CEVAP: Klasik gazeldebireysel temalar işlenirken Ziya Paşa’nın gazelinde toplumsal sorunlar elealınmıştır.
  SORU3 :Ziya Paşa’nın gazeli lirik şiir okunurken kullanılan vurgu ve tonlamaile okunabilir mi?

  CEVAP: Okunamaz, çünkü bugazelde bir eleştiri söz konusudur.Tema bir şiirin vurgu ve tonlamasınıbelirleyen en önemli ögelerdendir.
  SORU 4: Bu gazel işlediği tema ve temayı ele alış biçimi söyleyişi yönündenhalk şiirindeki hangi nazım türüne benzemektedir?

  CEVAP: Taşlamaya…
 9. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  iryay Sayfa 34 - 39


  ÖĞRETİCİMETİNLER
  • SORU: Metinde “hürriyet”le ilişkilendirilen kavramları tespit edip defterinize yazınız
  • CEVAP: Vatan,yurt,halk,hak, egemenlik,ilerleme,iyilik,bilgi,kültür,eğitim…
  • SORU:Yazar, medeni üstünlüğe sahip ülkelerin her alanda gelişmesinin sebebini neye bağlıyor?
  • CEVAP:Yönetim anlayışlarındaki geniş ve sağlam prensiplere dayanan hürriyet anlayışına…
  • SORU:Metinde uygarlık tarihinin çeşitli dönemlerinden söz edilmiştir.Bu dönemlerle ilgili bilgiler neyi örneklemek veya ispat etmek amacıyla verilmiştir?
  • CEVAP: Medeniyet tarihinde özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu ispat etmek amacıyla…
  • SORU:Yazar göre halkın çektiği sıkıntıların sebepleri nelerdir?
  • CEVAP:Bilgi ve kültür eksikliği, eğitim yetersizliği
  • SORU: Eserin yazılış amacı nedir, yazarın hedeflediği okuyucu kitlesi kimler olabilir?
  • CEVAP: Eserin yazılış amacı bilgi vermek,aydınlatmak ve öğretmektir. Hedef kitle halktır.
  • SORU: Metnin tamamında yazarın iletmek istediği ana düşünce nedir?
  • CEVAP: Özgürlük, bir ulusun sadece hakkı değil insanlığın var oluşunun ve bütün mutluluklarının kaynağıdır.
  • SORU: Hak sorumluluk ve özgürlük kavramları Tanzimat dönemi eserlerinde ve günümüzde de ele alınıyor mu?
  • CEVAP: Bu kavramlar Tanzimat döneminde de günümüzde yazılı ve görsel basında işlenmektir.
  • SORU: “Hürriyet” adlı metnin ana düşüncesini ele alan farklı türde metinler yazılabilir mi? Günümüz eserlerinde de aynı düşünce ele alınıyor mu?
  • CEVAP: Hürriyet düşüncesi farklı türde metinlerde de (tiyatro,denem,şiir) ele alınabilir.Bu düşünce günümüzde de ele alınmaktadır.
  • SORU : Metinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?
  • CEVAP: Ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılmıştır
  • SORU: Metinde yer alan “hürriyet,iyilik,güzellik…” gibi kelimeler daha çok ilk anlamlarıyla mı yan anlamlarıyla mı kullanılmıştır?
  • CEVAP: Metin öğretici metin olduğu bu kelimeler daha çok ilk (gerçek) anlamlarıyla kullanılmıştır.
  • SORU: Metindeki ifadeler ne ölçüde açık ve kesindir?
  • CEVAP: Metin öğretici metin olduğu için ifadelerin açık,net ve kesin olmasına gösterilir.Bu metinde yazar buna dikkat etmiştir.
  • SORU: Metnin anlatım türü nedir?
  • CEVAP: Öğretici anlatım türü…Bunun yanında açıklayıcı,kanıtlayıcı anlatım türleri de kullanılmıştır.
  • SORU: Metinde özgürlüğü hak eden halka hakkını teslim etmesi için kime çağrıda bulunuyor?
  • CEVAP: Devlet yönetimine,idarecilere…
  • SORU: Halkın hürriyeti hak edişi konusunda ileri sürülen görüşleri ve bunların nedenlerini söyleyiniz.
  • CEVAP: “Halkın bilgi ve kültür bakımından henüz özgürlüğü hazmedemeyecek bir seviyeye gelmediği ,halka özgürlük verilirse bunun büyük tehlikeler doğurabileceği “ ileri sürülen düşüncelerdendir.
  • SORU: Metnin anlatımını açıklık,kesinlik, yalınlık duruluk bakımından değerlendiriniz.
  • CEVAP: Metin açık anlatımın özelliklerine sahiptir.
  • SORU: Yazar, günlük hayattan alınan kelimelerle kavram ve terimleri niçin bir arada kullanmıştır?
  • CEVAP: Metin halka hitap ettiği için konunun daha iyi anlaşılmasını sağlam, soyut kavram ve terimleri somutlaştırmak amacıyla…
  • SORU: Metinde geçen Tanzimat’ın getirdiği özgür ortamla dile getirilebilen yeni kavram,terim ve ifadeleri sıralayınız.
  • CEVAP: “Hürriyet, hak,hükümet, kamuoyu, ilerleme, egemenlik…”
  • SORU: “Halife,padişah” gibi ifadelerle “hükümet merkezi,hak,kamuoyu” gibi kelimelerin aynı metinde kullanılmasını makalede bir bendi verilen Fransız bir subayın şiirinin çevirisinin aruz ölçüsüne uygun yapılmasının İslam medeniyeti ve Batı uygarlığının yenileşme hareketleri üzerindeki etkisini değerlendiriniz.
  • SORU: Tanzimat Dönemindeki eski-yeni çatışmasıyla ilgili bilgiler nelerdir?
  • CEVAP: Tanzimat dönemi sanatçıları Doğu ile Batı kültür dünyası arasında kesin bir tavır belirleyememiş, ikili bir anlayış içinde dönüp durmuştur.

   Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

   öğretici metinlerinde ikilik yani eski-yeni, yerli-Batılı çatışması temada, dilde (Arapça, Farsça kelime ve kavramlarla–yeni kavramlar) ifade biçimlerinde varlığını hissettirmiştir.Tanzimat Döneminde yeninin yanında eskinin de devam etmesi anlayışı Tanzimat şiirlerinde de görülmüştür.Aruz eski hakimiyetini devam ettirmiş,Divan şiirinin şekilleri ve sanatları da tamamen atılamamıştır.
  • SORU: Tanzimat dönemi eserlerinde görülen ikiliğin ( eski-yeni)bu metnin dil ve ifade biçimi üzerindeki etkileri nasıldır?
  • CEVAP: Tanzimat Dönemi Edebiyatı öğretici metinlerinde bu metinde olduğu gibi ikilik yani eski-yeni, yerli-Batılı çatışması temada, dilde (Arapça, Farsça kelime ve kavramlarla–yeni kavramlar) ifade biçimlerinde varlığını hissettirmiştir.Metinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar kullanılmıştır.
  • SORU: Metin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazılmıştır?
  • CEVAP: Öğreti metin geleneğine
  SORU: Tanzimat dönemindegazetelere verilen önemi açıklayınız.
  1. • Halkın bilgilendirilmesinde ve eğitilmesinde bir araç olmuştur.
  2. • Batıya ait edebiyat ürünlerinin tanınmasında yayımlanmasında en önemli araç gazetedir.
  3. • Basılan kitaplar ve oynanan tiyatrolarla ilgili haber vermişlerdir.
  4. • Roman ve tiyatro eserlerinin yazı dizisi halinde (tefrika) yayımlanması sağlanmıştır.
  5. • Edebi yapıtlarda halkın sorunlarının işlenmesine araç olmuştur.
  6. • Toplumun haberlerden ve yeniliklerden haberdar olmasını sağlamıştır.
  7. • Dilin sadeleşmesinde önemli katkıları olmuştur.
  8. • Geniş insan topluluklarına ulaşılması gazete sayesinde olmuştur.
  SORU:Eserden hareketleyazarın fikri ve edebi yönüyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.
  1. • İmparatorluğun baskıcı yönetimine karşı çıkan, sürekli muhalif bir aydın olarak Ebuzziya Tevfik daha çok siyasî kimliğe sahiptir.
  2. • Hürriyetin medeniyetlerin ilerlemesindeki rolünü iyi bilmektedir.
  3. • Halkı bilinçlendirmek, eğitmek gibi amaçları vardır.
  4. • Gazete ve dergiciliğe çok önem vermiştir.
  DEĞERLENDİRMESORULARININ CEVAPLARI:
  1) Aşağı cümlelerin başına yargı doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
  (Y)
  (D)
  (D)
  (Y)
  2)
  • bilgi vermek,aydınlatmak,açıklamak, ikna etmek, kanıları değiştirmek
  • açık,kesin,sade(yalın)
  • Atatürk ilke ve inkılapları

  4) gazete
  5) – Toplumsal konulara ve sorunlara yer verilmiştir.
  - Hürriyet eşitlik kanun bilim ve teknikle ilgili Batılı kavramlar konu olarakişlenmiştir.
  - “Sanat toplum içindir.” anlayışı benimsenmiştir.
  - Öğretici metinler toplum için toplumun anlayacağı bir dille yazılmıştır.
  - Tanzimat Dönemi Edebiyatı öğretici metinle

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  inde ikilik yanieski-yeni yerli-Batılı çatışması temada dilde (Arapça Farsça kelime vekavramlarla–yeni kavramlar) ifade biçimlerinde varlığını hissettirmiştir.
 10. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  11.SINIF EDEBİYAT SAYFA23-24 DEĞERLENDİRME CEVAPLARI BİRYAY
  23.Sayfa
  1) Y
  D
  Y
  Y
  Y

  2) C Seçeneği
  24.Sayfa
  3. Soru Boşluk doldurma
  ….Tanzimat Edebiyatı
  toplumu eğitmek,Bilgilendirmek,bilinçlendirmek
  4.Tanzimat dönemiyle ilgili yukarıdaki değerlendirme batılılaşmanın sosyalhayat üzerine etkisini göstermektedir.Bu durm kendini kılık kıyafettegöstermektedir.
  5.E
  6.A
  7.B
  Yönetici bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş