11.sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Moderatör Özlem U. tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Özlem U.

  Moderatör Özlem U. Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  13 Ocak 2010
  Mesajlar:
  1.740
  Beğenileri:
  4.280
  Ödül Puanları:
  0

  HAZIM KULAK ANADOLU LİSESİ 2008-2009 ÖĞRETİM YILI, 11-E SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ


  I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI CEVAPLARIDIR.
  1 ) a) *Vücudun maya hamuru vatan toprağındandır.Bunun için bu vücut,vatan yolunda eziyet ve sıkıntıdan toprak olursa üzülmek yersizdir.
  *Felek her türlü eziyet araçlarını toplasın gelsin. Millet yolunda hizmetten dönersem *****yim.

  b) Hürriyet Kasidesi, ölçü, uyak düzeni ve ölçü birimi bakımından DİVAN EDEBİYATI geleneğine bağlıdır.

  c) Klasik kaside kişiye sunulmak için yazıldığı için övgü ve abartma doludur. Yaranma amaçlıdır. Namık Kemal; hak, hürriyet, adalet, kanun gibi toplumsal bir konuyu işler. Konu bütünlüğü vardır. Dili sadeleştirme çabası vardır.Ayrıca şiirde kasidenin bölümleri yer almamaktadır.Mahlas kullanılmamıştır.Başlık, temaya uygun olarak verilmiştir.Herhangi bir kişiye ithaf edilmemiştir.

  2)TAKVİM-İ VEKAYİ, ilk resmi gazetedir. TELEMAK, Yusuf Kamil Paşa’nın yaptığı ilk çevri romandır.
  VATAN YAHUT SİLİSTRE, sahnelenen ilk tiyatro yapıtıdır. ŞİNASİ, noktalama işaretlerini kullanan ilk sanatçımızdır. AVRUPA’DA BİR CEVELAN Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan gezi yazısıdır.

  3) Diyâr-ı küf/rü gezdim bel/deler kâşâ/neler gördüm
  ._ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
  mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
  Dolaştım mülk-i İslâm-ı bütün vîrâneler gördüm

  Ziya Paşa

  4) Siyasi ve sosyal olayların edebiyatı etkilediği açıktır. Ancak siyasi,sosyal gelişmelerin toplumsal hayatta kabul görmesi,özümsenmesi,eserlerde işlenmesi zaman alır.Şair ve yazarların eserlerinde yaşadıkları dönemin etkileri kaçınılmazdır.
  .
  5) Birinci beyit şiirin başında bulunur. Çünkü ilk beyit aa düzenindedir. İkinci beyit şiirin ortasında bulunur.
  Çünkü uyak düzeni xa düzenindedir.


  6) Mübâlağa(abartma) sanatı yapılmıştır.Çünkü dünyanın merkezine atılmak ve burayı patlatıp çıkmak imkansızdır.


  7) &Halkı bilgilendirme, eğitme amacı vardır.
  &Dönemine göre yalın bir dil kullanılmıştır.
  &Arapça, Farsça tamlamalar kullanılmasına rağmen anlaşılır bir dil kullanılır.
  &Toplumsal konular işlenmiştir.
  & Makale, fıkra ,deneme… gibi öğretici metin türleri bu dönemde Batıdan alınmıştır.
  & Hürriyet,eşitlik,adalet,kanun,milliyet vb. kavramlar bütün türlerde işlenmiştir.

  8) Gerilemenin bilimsel boyutunun göz ardı edildiği” sonucuna ulaşılamaz. Çünkü metinde, gerilemenin gerçek bilim adamlarına
  değer verilmeyişinden kaynaklandığına vurgu yapılmaktadır.

  9) Her ikisi de Tanzimat dönemi sanatçılarındandır.Batıyı iyi tanıyan,yenilikçi,gazeteci sanatçılardır.Şinasi ilklerin adamıdır.Şinasi toplumsal ve kültürel reformu isterken Ali Suavi dini reform taraftarıdır.

  10) Tanzimat I. Dönem sanatçıları, sanata, “sanat toplum içindir” ilkesi çerçevesinde yaklaşmışlardır.Toplumun aydınlatılması, uyarılması, hak, adalet, hürriyet, kanun gibi kavramların benimsetilmesi gerekmekteydi. Bu amaca ulaşmanın yolu da sanatın toplum için kullanılmasından geçiyordu.

  11) Aşağıdaki yargıların sonuna doğruysa (D), yanlışsa (Y) koyunuz.
  1- Tanzimat dönemi sanatçıları arasında eski-yeni tartışması vardır. (D)
  2- Şinasi , Namık Kemal ve Ziya Paşa’yı yeni fikirlerle yetiştirmiştir. (D)
  3- Osmanlı toplumunda yenileşme halkın zorlamasıyla başlamıştır. (Y)
  4- Ziya Paşa, Demdeme adlı yapıtında Ali Paşa’yı yermiştir. (Y)
  5- Namık Kemal, yalnızca roman ve tiyatro türünde eser vermiştir. (Y)


  sorular

  1.Edebi eserleri etkileyen unsurları aşağıdaki şemaya yazınız.(10)

  EDEBİ ESER
  SOSYAL HAYATTAN

  ETKİLENİR
  SİYASİ //
  DÜŞÜNCE //
  TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN

  2. Aşağıda verilen eser isimlerini, dönemlerine göre eşleştiriniz.(10)
  1-Kuruluş Dizisi
  Cumhuriyetin ilk yılları
  2
  2-Yol Ayırımı romanı
  Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi
  1
  3-Nutuk
  Köktürkler Dönemi
  4
  4Orhun Abideleri
  Kurtuluş Savaşı
  3
  3.Tanzimat edebiyatı I.dönem genel özelliklerinden 5 tanesini yazın.(10)

  BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI

  ü Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır.
  ü Vatan millet, hak adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
  ü Batılı anlamda ilk esereler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.
  ü Toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir.
  ü Dilin sadeleşmesi gerektiğini söylemişler ancak pek başarılı olamamışlardır bu konuda.
  ü Roman, modern hikâye, tiyatro, gazete, eleştiri, anı bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
  ü Bu dönemin sanatçıları aynı zamanda devlet adamı sıfatı da taşıyorlardı.
  ü Klasizim(Şinasi, A.Vefik Paşa) romantizm (N. Kemal, A. Mithat) den etkilenmişlerdir.

  4.Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak belirleyin(10)
  a.Yol Ayrımı adlı metin siyasi tarihimizde çok partili hayata geçişimizi anlatan bir anı yazısıdır. ( D )
  b.Edebiyatımızdaki ilk yarı resmi gazete Takvim-i Vakayi’dir. ( Y )
  c.Tanzimat I. Dönem sanatçıları için öncelikli olan yarardır. ( D )
  d.Namık Kemal Hürriyet Kasidesi ile birlikte klasik kaside anlayışını tamamıyla değiştirmiştir.( Y )
  e.Tanzimat edebiyatı makale, fıkra, roman, hikâye, tiyatro gibi edebi türleri de getirmiştir.( D )

  5.Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (10)
  a) İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi’nin yazdığı ŞAİR EVLENMESİ dir.
  b) İlk resmi gazete TAKVİMİ VAKAYİ ,yarı resmi gazete CERİDE-İ HAVADİS,ilk özel gazete ise
  TERCÜMANI AHVAL.dir.
  c) Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal’in yazdığı…VATAN YAHUT SİLİSTRE..dir.
  d) Türk Edebiyatı romanla ilk defa YUSUF KAMİL PAŞA.’nın Fenelon’dan çevirdiği …TELEMAK. tercümesiyle tanışmıştır
  e)Tanzimat Fermanını 1834 yılında Gülhane Parkında MUSTAFA REŞİT .Paşa, bütün dünyaya ilan etmiştir.

  6. Aşağıdaki beyitlerin yazıldıkları dönemleri ve dönemlerin özelliklerini düşünerek benzerlik ve farklılıklarını yazın.(10) ( Tema, Yapı Özellikleri, dil ve anlatım bakımından)
  Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet
  Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten
  (Namık Kemal)
  (Ne mümkün zulüm ile işkenceyle hürriyeti yok etmek! Çabalayıp idraki kaldır, gücün yetiyorsa insanlıktan.)


  Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem
  Açsun bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem
  (Nef’î)
  (Esti ilkbahar rüzgârı açıldı güller sabah vakti.
  Açsın bizim de gönlümüz sâkî yetiş sun Cem’in kadehini.)

  -N.Kemal hürriyet temasını işlemiş….Nefi,Sultan Murat’a övgüyü işlemiş
  -İkisi de kaside nazım şeklini,beyit,kafiye düzeni,aruz ölçüsü….kullanmış.
  -Namık Kemal’in dili Nefi’ye göre daha sadedir.
  Tanzimat döneminde içerik ve dilde değişiklik olduğunu; ancak nazım şekilleri ve ölçüde divan edebiyatının geleneğinin devam ettiğini görüyoruz.
  7.Şinasi’nin edebiyatımızdaki ilklerinden dört tanesini yazın.(10)
  ü İlk tiyatro eserimizi: ŞAİR EVLENMESİ ni yazdı.
  ü İlk makaleyi yazdı: TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ
  ü İlk özel gazetesi çıkardı: TERCÜMAN- I AHVAL
  ilk şiir çevirisi Tercüme i Manzume
  ilk noktalama işaretini kullanan kişidir.
  8.Terkib-i bend ve özellikleri hakkında bilgi veriniz(10)
  TERKİB-İ BENT: Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir. Her bent, sayısı 5-10 arasında değişen beyitlerden oluşur. Bendin son beytine “vasıta beyti” denir. Terkib-i bentte vasıta beyti her beytin sonunda değişir ve vasıta beyti mutlaka kendi içinde uyaklı olur.Terkib-i bentlerde genellikle talihten ve hayattan şikayetler, dini, tasavvufi, felsefi düşünceler anlatılmış, toplumsal yergi niteliğinde eleştirilere yer verilmiştir.

  9.Tanzimat Döneminde çıkarılan gazetelerin 5 tanesinin ismini yazınız.(10)
  TANZİMAT DÖNEMİ GAZETELERİ
  Gazetenin Adı
  Yayımlayıcısı
  Yılı
  Takvim-i Vakayi
  Osmanlı-II. MAhmut
  1831

  Ceride-i Havadis:
  William Churchill (İngiliz)
  1840

  Tercüman-ı Ahval
  Şinasi ve Agah Efendi
  1860
  Tasvir-i Efkar
  Şinasi
  1862
  Muhbir
  Ali Süavi
  1866
  Hürriyet
  Ziya Paşa- Namık Kemal
  1868
  Basiret
  Namık Kemal-Ziya PAşa
  1869
  İbret
  Namık Kemal
  1871
  Hadika
  Namık Kemal
  1872
  Diyojen
  Teodor KAsap
  1870
  Devir
  Ahmet Mithat
  1872
  Bedir
  Ahmet Mithat
  1872
  Tercüman-ı Hakikat
  Ahmet Mithat
  1878
  Sıraç
  Ahmet Mithat
  1873
  Vakit
  Ahmet Mithat
  1875
  Vakit
  Şemsetin SAmi
  1876


  10.Aşağıdaki eserin yazarlarını karşılarına yazınız.(10)
  a- Celaleddin Harzemşah……NAMIK KEMAL
  b-Yol Ayrımı……KEMAL TAHİR
  c-Tercüme-i Manzume………İBRAHİM ŞİNASİ
  d- Harâbat……ZİYA PAŞA
  e- Müntehabat-ı Eşhar…İBRAHİM ŞİNASİ

  Başarılar…
  lise9, Özel Üye Esra, benqiSu ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 2. benqiSu

  benqiSu Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2011
  Mesajlar:
  215
  Beğenileri:
  153
  Ödül Puanları:
  0
  Biraz ağır sorular ama paylaşım için teşekkürler :)
 3. Entertain

  Entertain Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2011
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Kendimizi denemek açısından güzel sorular, paylaşım için teşekkürler.
 4. ozanca66

  ozanca66 Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2009
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  2
  bakalım çözebilecekmiyim

Sayfayı Paylaş